A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:16

EST ENG RUS

Prindi

Tellitavad teenused

Tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste regulatsioon ja teenuse määratlemise põhitunnused

Audiovisuaalmeedia teenuste regulatsioon Euroopa Liidus tugineb EL audiovisuaalmeedia teenuste direktiivile (lühend: AVMSD; direktiiv 2010/13/EL). Eestis on direktiivi 2010/13/EL põhimõtted ja nõuded sätestatud Meediateenuste seaduses (MeeTS). Selle seaduse § 4 lõige 1 defineerib audiovisuaalmeedia teenuse kui meediateenuse, mida osutatakse audiovisuaalmeedia teenuse osutaja toimetusvastutuse all peamise eesmärgiga pakkuda üldsusele teavituslikke, hariduslikke või meelelahutuslikke saateid elektroonilise side võrgu kaudu. MeeTS § 4 lõige 1 punkt 2 annab tellitava audiovisuaalmeedia teenuse (TAV-teenus) definitsiooni: tellitav audiovisuaalmeedia teenus on teenus, mida osutatakse programmikataloogi alusel saadete vaatamiseks teenuse kasutaja valitul ajal, valikul ja taotlusel. TAV-teenuste osutamisel järgitakse MeeTS-iga audiovisuaalmeedia teenustele, s.h. seadusega TAV-teenustele kehtestatud nõudeid.

Regulatsiooni ulatuse ja fookuse kirjeldamisel kasutab AVMSD järgmisi hõlmavaid ja välistavaid tunnuseid, mis on aluseks TAV-teenuse määratlemisel:

Hõlmavad tunnused:


1. audiovisuaalsus. Tegemist on audiovisuaalse teenusega (st liikuvad pildid koos heliga või ilma);
2. suunatud üldsusele. Teenus on mõeldud vastuvõtuks elanikkonna olulise osa poolt ja teenusel võib olla neile selge mõju;
3. teavituslik, meelelahutuslik ja/või avalikkust hariv sisu;
4. teenusel on majanduslik iseloom ja ta konkureerib televisiooniteenusega;
5. televisioonilaadsus;
6. toimetusvastutus kui meediateenuse osutaja kontroll teenuse programmikataloogi sisu valiku, ülesehitamise ja paigutuse üle.

Välistavad tunnused. Regulatsiooni ei kohaldata:

1. erakirjavahetusele;
2. tegevustele, mis on eelkõige mittemajanduslikud ega konkureeri televisiooniteenusega;
3. veebilehtedele, mis sisaldavad audiovisuaalseid elemente üksnes täiendusena;
4. kõigile sellistele teenustele, mille peamine otstarve ei ole saadete pakkumine, st kui audiovisuaalne sisu on teenuses juhuslik ega kanna selle peamist otstarvet;
5. rahalist väärtust kujutava panusega hasartmängudele (sh loteriid, kihlveod ja muud hasartmänguteenused):
6. on-line mängudele;
7. otsingumootoritele;
8. trükiteenustele, ajalehtede ja ajakirjade e-versioonidele;
9. valdavalt tekstipõhistele teenustele;
10. raadioteenustele;
11. isikutele, kes üksnes vahendavad audiovisuaalset meediateenust, mille toimetusvastutus lasub kolmandatel isikutel.

TAV-teenuste tunnuste määramine.
AVMSD-s ja MeeTS-s sätestatu alusel saab TAV-teenuste osutaja määramisel kasutada järgmisi tunnuseid:

1. teenust osutatakse elektroonilise side võrgu kaudu (Elektroonilise side seaduse § 2 punkt 8 tähenduses);
2. TAV-teenuse osutaja asub Eestis, kui ta vastab MeeTS § 2 märgitud tunnustele. MeeTS-i nõudeid kohaldatakse neile teenuseosutajatele, mille juhtorgan asub Eestis, oluline osa töötajaist asub Eestis ning toimetusotsuseid meediateenuse kohta tehakse Eestis;
3. teenus sisaldab audiovisuaalset materjali;
4. pakutav materjal on organiseeritud kataloogiks ja/või on otsingu abil leitav;
5. teenuse osutamise peaeesmärgiks on audiovisuaalsete materjalide pakkumine;
6. teenus on üldsusele kättesaadav;
7. teenusel on majanduslik iseloom

Kokkuvõtvalt peab TAV-teenus vastama kõigile neljale põhitunnusele:

• koosneb teostest, mis oma vormilt ja sisult on sarnased traditsioonilise televisiooni saadetele;
• võimaldab kasutajal pakutavate teoste hulgast valida teoseid ja vaadata neid kasutajale sobival ajal elektroonilise side võrgu vahendusel;
• teenusega pakutavad teosed on teenusepakkuja toimetusvastutuse või üldise kontrolli all. See tähendab, et teenusepakkuja otsustab:
a) milliseid teoseid ja millal ta kasutajale pakub;
b) millisel viisil (sh millises valikus, järjestuses, mahus jms) ta teoseid kasutajale pakub;
• teenus on mõeldud laiale üldsusele ja tal on sellele arvestav mõju.

Mõned näited teenustest, mis ülaltoodud tunnuste põhjal võiksid kvalifitseeruda tellitavateks audiovisuaalmeedia teenusteks:

• iseseisva sisuteenuse püsiv pakkumine kaabellevivõrgus või IP-TV kaudu;
• saadete valiku võimalus internetis pakutavatest kataloogidest omaette teenusena;
• audiovisuaalteoste arhiivid või varem televisiooniteenuses näidatud või selle jaoks tehtud saadete kataloogid, mis võimaldavad saateid hiljem vaadata;
• saadete järelvaatamine teleris, internetis, mobiilirakenduste või erinevaid vorme ühendava põimteenuse abil.

Majandustegevusteade:

Kui teenus vastab ülaltoodud tunnustele, kvalifitseerub ta tellitavaks audiovisuaalmeedia teenuseks ja seda osutavale ettevõtjale laieneb majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MsüS) §-s 14 sätestatud teatamiskohustus. See kehtib neile TAV-teenuse osutajatele, kes MeeTS §-s 2 märgitud tingimuste põhjal kuuluvad Eesti jurisdiktsiooni alla.

Lähtudes MeeTS §-s 47 sätestatust tuleb tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutamiseks esitada majandustegevuse registrile (MTR, www.mtr.mkm.ee ) majandustegevusteade, mille andmed tuleb esitada vastavalt MsüS §-des 15 ja 58 sätestatule.

MsüS § 57 kohaselt saavad kanda andmeid MTR-i:
1) registripidaja
2) majandushaldusasutus
3) ettevõtja
4) notar
5) maakohus

MeeTS § 47 lg 3 kohaselt täidetakse tellitava audiovisuaalmeedia teenuse osutaja teatamiskohustus alates 1. juulist 2016.a. üksnes Eesti teabevärava või notari kaudu.