A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:16

EST ENG RUS

Prindi

Tegutsemise ohutustunnistus

Tegutsemise ohutustunnistus on siseriiklik dokument, mille olemasolu on nõutav järgmistel juhtudel:

• mitteavaliku raudtee valdajal raudteeliikluse korraldamiseks mitteavalikul raudteel kusjuures lisaks kehtivale tegutsemise ohutustunnistusele peab olema olemas ka kehtiv vastutuskindlustusleping
• raudteeveo-ettevõtja tegelemine kaubaveoga mitteavalikul raudteel
• ettevõtja tegelemine reisijateveoga mitteavalikul raudteel, mis ei ole ühenduses avaliku raudtee võrgustikuga, kui tal on peale kehtiva tegutsemise ohutustunnistuse ka kehtiv vastutuskindlustusleping

Mitteavalikku raudteed majandaval raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjal peab olema raudteeseaduse §14-le vastav kehtiv vastutuskindlustusleping tegutsemise ohutustunnistuse kogu kehtivusaja jooksul. Tegutsemise ohutustunnistus kehtib 5 aastat.

Tegutsemise ohutustunnistuse uue taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu vastavalt riigilõivuseaduse §212 lähtuvalt tunnistuse liigist järgmiselt:

1. mitteavalikul raudteel kogupikkusega kuni 5000 meetrit raudteeliikluse korraldamiseks 400 eurot;
2. mitteavalikul raudteel kogupikkusega 5001–15 000 meetrit raudteeliikluse korraldamiseks 960 eurot;
3. mitteavalikul raudteel kogupikkusega alates 15 001 meetrist raudteeliikluse korraldamiseks 1280 eurot;
4. mitteavalikul raudteel, mis ei ole ühenduses avaliku raudtee võrgustikuga, reisijateveo korraldamiseks 1440 eurot;
5. mitteavalikul raudteel kaubaveo korraldamiseks 1440 eurot

Tegutsemise ohutustunnistuse muutmise või uuendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot. Mitteavalikul raudteel, mis ei ole ühenduses avaliku raudtee võrgustikuga, reisijateveoga tegelemiseks antud tegutsemise ohutustunnistuse muutmise või uuendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 640 eurot.

Riigilõivu on võimalik tasuda:

SWEDBANK
Saaja: Rahandusministeerium
Saaja konto: a/a EE932200221023778606
Viitenumber: 2900080047

SEB
Saaja: Rahandusministeerium
Saaja konto: a/a EE891010220034796011
Viitenumber: 2900080047

 

Mitteavalikul raudteel raudteeliikluse korraldamiseks tegutsemise ohutustunnistuse taotlemisel, muutmisel või pikendamisel esitatavad dokumendid 
 Dokument Selgitused
 vastutuskindlustuslepingu koopiaNõuded vastutuskindlustuslepingule on toodud raudteeseaduse §14
 avaldusVastavalt määruse "Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise ja vormistamise kord", majandus- ja kommunikatsiooniminister, 24.03.2014 lisale 2 (välja printida või salvestada pdf failina)
raudteeohutuse ja raudteeliikluse eest vastutavate töötajate nimekiritöötaja ees- ja perekonnanimi;
isikukood (sünniaeg);
töötajale väljaantud kutsetunnistuse number
 
raudteerajatiste nimekiri, mis raudteeliiklusregistris* ei kajastuNäiteks: estakaadid, tugiseinad, turvangu-, side-, valgustus- ja energiaseadmed ning tehnorajatised, jaamad ja teised meldepunktid, teekaitseobjektid ja muud raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud rajatised
andmed raudteeinfrastruktuuri korrashoiu nõuete tagamise kohtaraudteehoolduse ja -remondi eest vastutava ettevõttega sõlmitud lepingu koopia (kui ise hooldust ja remonti ei tee) ning nende vastutavate töötajate kutsetunnistuse numbrid
raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse nõuetele vastavuse kontrollimise aruandedVastavalt määrusele "Ohutusnäitajad ja nendest teavitamise kord ning nõuded raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi, samuti raudteeohutuse nõuetele vastavuse kontrollimise ning raudteeohutuse olukorda kajastavale aruandlusele, aruannete vormid ja esitamise tähtajad", majandus- ja kommunikatsiooniminister, 01.04.2014 nr 27 ja selle lisadele  
andmed riigilõivu tasumise kohta 

 *Raudteeliiklusregistris peavad olema: raudteed, raudteesillad ja -viaduktid, raudteetruubid ja käigutunnelid, raudteeülesõidukohad, raudteeülekäigukohad, ooteplatvormid, laadimisplatvormid, dispetšeritsentralisatsioonid, jaamavaheblokeeringud ja kontaktvõrgud. Raudteeliikluse korraldamisel on keelatud kasutada raudteeliiklusregistris registreerimata raudteerajatist.

Mitteavalikul raudteel kaubaveo või reisiveo korraldamiseks (kui pole kehtivat 
ohutustunnistuse A ja B osa) tegutsemise ohutustunnistuse taotlemisel, muutmisel või pikendamisel esitatavad dokumendid
DokumentSelgitused
vastutuskindlustuslepingu koopiaEsitada ainult siis kui tegeletakse reisiveoga
avaldusVastavalt määruse "Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise ning vormistamise kord", majandus- ja kommunikatisooniminister, 24.03.2014 nr 24 lisale 2 (välja printida või salvestada pdf failina)
mitteavalikul raudteel kaubaveoga tegeleda sooviva ettevõtja vedurijuhtide nimekiri

vedurijuhi ees- ja perekonnanimi;
isikukood (selle puudumisel sünniaeg);
vedurijuhiloa number;
veduriliik, mille juhtimisõigus vedurijuhil on;
vedurijuhiloa väljaandja;
väljaandmise koht ja kuupäev

mitteavalikul raudteel kaubaveoga tegeleda sooviva ettevõtja vedurijuhiabide nimekirivedurijuhiabi ees- ja perekonnanimi;
isikukood (selle puudumisel sünniaeg);
kutsetunnistuse number
andmed raudteeveeremi kohta, mida ettevõtja kavatseb kasutada raudtee reisijateveo või raudtee kaubaveoga tegelemiseks raudteeveeremi liik;
alaliik;
raudteeliiklusregistri kood;
tootjatehas;
väljalaskeaasta 
andmed raudteeveeremi korrashoiu nõuete tagamise kohta  Vastavad normid on toodud http://www.tja.ee/raudteeveeremi-registreerimine alajaotuse "raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruanne" lisadena (Lisa 1; Lisa 2; Lisa 3). Esitada kõik lisad.
raudteeveeremi nõuetele vastavuse kontrollimise aruanne

 Esitada määruse "Ohutusnäitajad ja nendest teavitamise kord ning nõuded raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi, samuti raudteeohutuse nõuetele vastavuse kontrollimise ning raudteeohutuse olukorda kajastavale aruandlusele, aruannete vormid ja esitamise tähtajad", majandus- ja kommunikatsiooniminister, 01.04.2014 nr 27 https://www.riigiteataja.ee/akt/103042014003 lisa 2 osa C2 

andmed riigilõivu tasumise kohta 

Juhime Teie tähelepanu ka sellele, et tegutsemise ohutustunnistuse uuendamise avaldus koos kõigi nõuetekohaste dokumentidega tuleb esitada vähemalt kolm kuud enne tegutsemise ohutustunnistuse kehtivuse lõppemist. Kui tegutsemise ohutustunnistuse uuendamise taotlus on esitatud tähtajaks, võib Tehnilise Järelevalve Amet tegutsemise ohutustunnistuse uuendamise taotluse menetlemise ajal selle kehtivust kuni menetluse lõpuni pikendada.