A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:15

EST ENG RUS

Prindi

Täitematerjalide nõuetele vastavus

Kaevandatav ehitusmaavara on üldjuhul kontrollitud omadustega looduslik materjal või pärast töötlemist tekkiv kindlate kvaliteedinäitajatega ehitustoode, mis leiab kasutust teedeehituses või ehitusmaterjalide tootmises. Toote nõuetele vastavuse seaduse § 5 lõike 4 alusel vastu võetud määrused nr 49 (Ehitusmaterjalidele ja –toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord) ja nr 79 (Tee-ehitusmaterjalidele ja –toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord) kehtestavad ehitustoodetele nõuded ja nendele nõuetele vastavuse tõendamise korra ning turujärelevalveasutuse, kes teeb turujärelevalvet nende nõuete täitmise üle.

Toote nõuetele vastavuse hindamise põhireeglid tulenevad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused. Eelnimetatud määrusest tulenevad Euroopa ja Eesti õigusaktid ning harmoneeritud ehk ühtlustatud standardid. Ehitustooteid ei tohi turule lasta kui need pole õigusaktide kohaselt hinnatud ja selle tulemusena koostatud toote toimivusdeklaratsioon. Määruse lisa III käsitleb ehitustoodete toimivusdeklaratsiooni koostamiseks kasutatavat näidist ning lisa V sätestab nõuded seoses ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisega (vastavushindamissüsteemid).

Vastavalt MKM määruse nr 49 § 8 kohaselt toimub täitematerjali vastavushindamine süsteemi 2+ kohaselt, kui täitematerjali kasutusala ohutusnõuded on olulised (nt kandekonstruktsioonide valmistamisel). Muudel juhtudel toimub täitematerjali vastavushindamine süsteemi 4 kohaselt.

Vastavalt MKM määrusele nr 79 võib tee-ehitusmaterjali avalikult kasutataval teel toimuvatel teehoiutöödel kasutada juhul, kui selle nõuetele vastavus on õigusaktides ettenähtud viisil ja korras tõendatud. Määruse § 4 kohaselt toimub täitematerjalide nõuetele vastavuse tõendamine hindamissüsteemi 2+ kohaselt ning täitematerjalide põhiomadused vastavalt kasutusalale tuleb määrata ja deklareerida vastavalt määruse lisa (Tee-ehitusmaterjalide põhiomadused ja nende määramise metoodika) punktile 1.