A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:52

EST ENG RUS

Prindi

Seadmete ökodisaini nõuded

Ökodisain on keskkonnanõuete arvestamine toote projekteerimisel või kavandamisel eesmärgiga parandada toote keskkonnatoimet toote kogu olelusringi jooksul.

Paljusid energiamõjuga tooteid saab parema disainiga märkimisväärselt täiustada, et vähendada nende keskkonnamõju ning säästa energiat, mille tulemuseks on ühtlasi majanduslik kokkuhoid ettevõtjate ja lõppkasutajate jaoks. Lisaks toodetele, mis kasutavad, toodavad, kannavad üle või mõõdavad energiat, võiksid teatavad energiamõjuga tooted, sealhulgas ehituses kasutatavad tooted, nagu aknad, isolatsioonimaterjalid või mõned veekasutusseadmed, nagu dušipihustid või kraanid, samuti aidata kaasa energia märkimisväärsele säästmisele toodete kasutamise ajal.

Toodete ökodisain on ühenduse integreeritud tootepoliitika strateegia oluline komponent. Ennetava vahendina pakub toodete keskkonnasäästlik projekteerimine või kavandamine tootjatele, tarbijatele ja üldsusele uusi konkreetseid võimalusi toodete keskkonnatoime optimeerimiseks ja samaaegselt nende kasutuskvaliteedi säilitamiseks.

Toodete ökodisaini eesmärk on saavutada energiamõjuga toodete võimalike keskkonnamõjude vähendamisega keskkonnakaitse kõrge tase, mis tuleb lõpuks kasuks toodete tarbijatele ja teistele lõppkasutajatele. Säästev areng nõuab ka seda, et mõistlikult arvestataks kavandatavate meetmete mõju tervisele, ühiskonnale ja majandusele. Toodete suurem energia- ja ressursitõhusus aitab kaasa energiavarustuse kindlusele ning nõudluse vähendamisele loodusvarade järele, mis on omakorda terve majanduse ning seega säästva arengu eeldusteks.

Energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2009/125/EÜ. Direktiiv kehtestab raamistiku energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks eesmärgiga tagada siseturul nimetatud toodete vaba liikumine. Direktiiv käsitleb nõudeid, mida peavad täitma rakendusmeetmetega reguleeritavad energiamõjuga tooted, et neid tohiks turule lasta ja/või kasutusele võtta. See aitab kaasa säästvale arengule, suurendades energiatõhusust ja tõstes keskkonnakaitse taset, ning parandab samas energiavarustuse kindlust.

Direktiivi alusel on kehtestatud rida Euroopa Komisjoni määrusi, mis täpsustavad konkreetsetele seadmegruppidele esitatavaid nõudeid. Lisaks hõõglampidele hakkavad ökodisaini nõuded kehtima televiisoritele, digiboksidele, külmkappidele, ooteseisundit omavatele seadmetele, välistoiteallikatele. Tänaseks on määrustega kinnitatud nõuded juba üle kümne seadmetegrupile.

Nõuded töötatakse välja seadmegruppide iseärasusi arvestades. Nii näiteks seatakse televiisoritele, ooteseisundiga seadmetele ja välistoiteallikatele energiatarbimise piirmäärad, mida nad väljalülitatud ja /või ooteseisundis tarbida tohivad. Külmutusseadmetele kehtestatakse energiatõhususe indeksi piirväärtus sõltuvalt nende kategooriatest.

Toodete tootjatel on kohustus avaldada toote ökodisaini parameetrid avaliku juurdepääsuga kodulehtedel. Mõnede tootegruppide puhul on täpsustatud andmeid, mis tuleb kanda tootele või selle pakendile.

Uued ökodisaini nõuded rakenduvad erinevatel tähtaegadel etappide kaupa. Näiteks televiisoritele rakenduvad ökodisaini nõuded neljas etapis aastatel 2010 kuni 2012, külmutusseadmetele aga viies etapis aastaks 2015.

Nõudeid ei rakendata toodete puhul, mis on olnud EL turul jae- või hulgimüügis enne rakendusmeetmetes toodud tähtaegade jõustumist. Nõudeid kohaldatakse vaid kolmandatest riikidest maale toodavate või pärast vastavate etappide tähtaegu EL-s toodetud seadmete suhtes.

Energiamõjuga tooted, mis täidavad direktiivi rakendusmeetmetes sätestatud ökodisaini nõudeid, peaksid kandma CE-märgist ja asjaomaseid andmeid, mis võimaldavad nende turule laskmist ja vaba liikumist siseturul.
 

Uute ökodisaini nõuete tähtaegadega saate täpsemalt tutvuda siin