A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:15

EST ENG RUS

Prindi

Sagedusloa tingimuste muutmine

Tehnilise Järelevalve Amet võib muuta sagedusloa tingimusi:

  • kui pärast loa andmist ilmnevad sagedusloa andmisest keeldumise punktides 2, 4, 5, 6, 7 või 8 sätestatud alused
  • kui muudetakse sagedusloa väljaandmise eelduseks olnud ringhäälinguluba
  • sagedusloa omaniku taotluse aluse

Sagedusloa tingimuste muutmise otsus jõustub kuue kuu möödumisel selle tegemise päevast arvates, välja arvatud juhul, kui sagedusloa omanik avaldab soovi, et sagedusloa muutmise otsus jõustuks enne nimetatud tähtaja möödumist.

Kui sagedusloa muutmise alus tuleneb selles, et sagedusloa omaniku tegevus võib ohustada inimeste tervist või keskkonda, siis jõustub Tehnilise Järelevalve Ameti otsus sagedusloa tingimuste muutmise kohta selle tegemise hetkest.

Sagedusloa muutmine, mis on tingitud ringhäälinguloa muutmisest, jõustub ringhäälinguloa muutmise otsuses märgitud tähtpäeval.

Kui sagedusloa omanik esitab Tehnilise Järelevalve Ametile ise taotluse sagedusloa tingimuste muutmiseks, otsustab Tehnilise Järelevalve Amet tingimuste muutmise või muutmata jätmise kuue nädala jooksul (kui raadiosageduste kasutamine ei vaja rahvusvahelist koordineerimist) või kaheksa kuu jooksul (kui raadiosageduste kasutamine vajab rahvusvahelist koordineerimist), juhindudes sagedusloa andmise keeldumise sätetest.