A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:15

EST ENG RUS

Prindi

Sagedusloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

Sagedusloa tingimuste rikkumise korral võib Tehnilise Järelevalve Amet peatada sagedusloaga antud raadiosageduste kasutamise õiguse, kui sagedusloa omanik ei ole kõrvaldanud sagedusloa tingimuste rikkumise ühe kuu jooksul, arvates ajast, mil Tehnilise Järelevalve Amet teavitas raadiosageduste kasutajat tingimuse rikkumisest ja andis talle võimaluse arvamuse esitamiseks või rikkumise kõrvaldamiseks, kui Tehnilise Järelevalve Amet ei ole määranud pikemat tähtaega.

Tehnilise Järelevalve Amet tunnistab peatamise otsuse kehtetuks, kui sagedusloa omanik kõrvaldab rikkumise ühe kuu jooksul sagedusloa peatamise otsuse tegemise päevast arvates, kui Tehnilise Järelevalve Amet ei ole määranud pikemat tähtaega.

Tehnilise Järelevalve Amet võib tunnistada sagedusloa kehtetuks, kui:

  • sagedusloaga antud õigusi ei ole hakatud kasutama kuue kuu jooksul, alates sagedusloa andmisest, või sagedusloas ettenähtud tähtaja jooksul või kui sagedusloa omanik on lõpetanud sagedusloaga antud õiguste kasutamise
  • sagedusloa omanik on oluliselt ja korduvalt rikkunud sagedusloa tingimusi
  • pärast sagedusloa andmist selgub, et enne loa andmist esinesid sagedusloa andmisest keeldumise punktides 1- 9 sätestatud sagedusloa andmisest keeldumise alused
  • raadiosageduste kasutamine on peatatud ja raadiosageduste kasutaja ei ole kõrvaldanud peatamise aluseks olevat asjaolu ühe kuu jooksul peatamise otsuse tegemise päevast arvates, kui Tehnilise Järelevalve Amet ei ole määranud pikemat tähtaega
  • sagedusloa andmise aluseks olnud ringhäälinguluba kaotab kehtivuse või tunnistatakse kehtetuks


Tehnilise Järelevalve Ameti otsus sagedusloa peatamise või kehtetuks tunnistamise kohta toimetatakse raadiosageduse kasutajale kätte vastavalt haldusmenetluse seadusele hiljemalt kolme tööpäeva jooksul, alates sagedusloa peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest.