A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:14

EST ENG RUS

Prindi

Pädev isik

Pädev isik teeb, kontrollib või juhib iseseisvalt oma pädevusega seonduval tegevusalal tööd ja vastutab selle eest, esitab enda nimel, ettevõtja heaks tegutsedes ka ettevõtja nimel, tehnilisi seisukohti ning vajaduse korral korraldab ressursside jagamist ja teiste tööd.

Isik on pädev, kui tal on töö eripärale vastav kvalifikatsioon. Isik ei või anda eksitavat teavet oma kvalifikatsiooni kohta ega tohi teha töid, milleks tal puudub kvalifikatsioon.

Pädev isik täidab oma ülesandeid asjatundlikult ja töö eripärale vastava nõutava hoolsusega, sealhulgas ei või pädev isik samal ajal tegutseda mitme ettevõtja pädeva isikuna või olla vastutav mitme objekti eest, kui sellega seonduv töökoormus ei võimaldaks tal oma ülesandeid nõuetekohaselt täita.

Pädev isik ei või samal ajal tegutseda rohkem kui kolme ettevõtja pädeva isikuna.
Pädeva isiku kvalifikatsioon peab olema tõendatud järgmistel tegevusaladel:

• ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine
• ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine
• omanikujärelevalve tegemine
• energiamärgise andmine
• energiaauditi tegemine
• ehitusuuringud
• ehitusprojekti ekspertiis
• ehitise audit
• tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamine ja paigaldamine
• korstnapühkimine
• liiklusohutuse audit
• avalikult kasutatavate teede korrashoid
• liikluskorralduse projektide tegemine.

Tegevusalade täpsema jagunemise ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded leiate SIIT 

Kui isik on omandanud töö eripärale vastava kvalifikatsiooni välisriigis, ei pea ta oma kvalifikatsiooni tõendama kutseseaduse kohase kutsega või muu õigusakti kohase pädevustunnistusega. Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni vastavust ehitusseadustikust tulenevatele nõuetele hindab ja tõendab välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse kohaselt Tehnilise Järelevalve Amet, Maanteeamet teede ehituse valdkonnas ja liiklusohutuse auditi tegevusalal ja Päästeamet tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamine ja paigaldamine ning korstnapühkimise tegevusaladel.

Isik, kes võis enne ehitusseadustiku jõustumist (01.07.2015) tegutseda ehitusalal ja kelle oskuste ja teadmiste kohta esitatakse ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid, võib jätkata oma majandus- ja kutsetegevust seni kehtinud eeltingimuste täitmise korral kuni 2016. aasta 31. detsembrini arhitektuurse projekteerimise tegevusalal, 2017. aasta 31. detsembrini projekteerimise (välja arvatud arhitektuurse projekteerimise), ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning omanikujärelevalve tegevusalal ning 2018. aasta 30. juunini ehituse tegevusalal.