A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 22:42

EST ENG RUS

Prindi

Numeratsiooni kasutamise õigused ja kohustused

Numbreid ja lühinumbreid võib kasutada ainult Eesti numeratsiooniplaanis ja vastava numbriloaga ette nähtud otstarbel, pikkusega ning järgides õigusaktides kehtestatud kasutamise tingimusi.

Number on Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (International Telecommunication Union – ITU) soovituse E.164 kohane kümnendnumber, mida kasutatakse üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks.

Tehnilise Järelevalve Amet annab numeratsiooni kasutajale numbriloa 10 tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates, kui numeratsiooni kasutaja on eelnevalt tasunud ettenähtud riigilõivu.
Isikul, kellel on kehtiv numbriluba, on õigus broneerida numbreid. Numbri broneerimine annab numbriloa omanikule õiguse kasutada konkreetset numbrit. Numbri broneerimine on numbriloa omaniku poolt üksiknumbri äramärkimine, mille eesmärgiks on tagada numbriloa omanikule võimalus broneeritud numbrite kasutamiseks numbriloa kehtivusajal;

Numbriloa alusel võib numbriloa omanik :

 • kasutada telefoninumbreid elektroonilise side võrgu või selle osade töö korraldamiseks osutamaks telefoniteenust ja/või anda klientidele kasutamiseks
 • kasutada mobiiltelefoninumbreid elektroonilise side võrgu või selle osade töö korraldamiseks osutamaks mobiiltelefoniteenust ja/või anda klientidele kasutamiseks
 • kasutada teenusnumbreid sideteenuse abil muu teenuse osutamiseks, anda teenuseosutajatele kasutamiseks sideteenuse abil muu teenuse osutamiseks ja/või anda 70-seeria numbreid ka klientidele kasutamiseks

Kliendil on õigus säilitada temale telefoni- või mobiiltelefoniteenuse osutaja poolt kasutada antud Eesti numeratsiooniplaani kuuluv number:

 • telefoniteenuse osutaja vahetamise korral
 • mobiiltelefoniteenuse osutaja vahetamise korral
 • kliendi ühenduspunkti geograafilise asukoha muutumise korral

Lühinumber on kolme- kuni kuuekohaline kümnendnumber, mida võib kasutada üldkasutatava elektroonilise side teenuse osutamiseks või sideettevõtja või muude adressaatide, sealhulgas hädaabiteenistuse lihtsustatud valimiseks.

Operaatorkoodi võib kasutada elektroonilise side teenuse (telefoniteenuse) osutaja valimiseks. Operaatorkoodi abil võimaldatakse lõppkasutajale juurdepääs sideteenuse osutaja võrguga seotud telefoniteenuse osutaja teenustele operaatorkoodi valimise teel ja seda ka juhul, kui on kasutusel telefoniteenuse osutaja eelvalik.

Teenuse lühinumbreid võib kasutada eri liiki teenuse lihtsustatud valimiseks. Teenuse lühinumbri abil tagatakse sideteenuse kasutajale võimalus valida lihtsustatult eri liiki teenust, sealhulgas hädaabiteenistuse ja politsei väljakutset, vältimatut psühholoogilist abi ning numbri- ja muud infoteenust (edaspidi infoteenus).

Sideettevõtja, kes osutab telefoni- või mobiiltelefoniteenust, peab tagama, et kliendi alustatud kõned, sealhulgas Euroopa numeratsioonivälja (European Telephony Numbering Space - ETNS) 3883 kuuluvale numbrile ja lühinumbrile helistatud kõned ning lühivalikukoodi abil valitud kõned, lõpetatakse kliendi poolt soovitud kohas, kui kõnet lõpetav sideettevõtja ei ole rakendanud selle suhtes piiranguid vastavalt elektroonilise side seaduse §-le 98.

Sotsiaalset väärtust omavat ühtlustatud teenust osutatakse ainult numeratsioonialas 116 paiknevatel üleeuroopaliselt harmoniseeritud (lühi)numbritel, mis on fikseeritud Euroopa Ühenduste Komisjoni otsuse 2007/116/EÜ lisas. Sotsiaalse väärtusega ühtlustatud teenust osutatakse:

 • helistajale tema heaolu ja turvalisuse tõstmiseks informatsiooni, teadete, teavituste või abi andmiseks
 • abi osutamiseks teenusekasutajate probleemide lahendamisel
 • ühiskonna kui terviku või mingi kitsama ringkonna huvide eest seismisel
 • teenuse kasutamisel ei nõuta tarbija eelnevat registreerimist, teenus on tasuta ja ei ole ajaliselt piiratud
 • kõne ajal on keelatud igasugune reklaam, meelelahutus, turundus ja müük, kõne kasutamine kaubanduslike teenuste müügiks tulevikus

Lisaks tuleb sotsiaalse väärtusega ühtlustatud teenuse osutamisel täita iga konkreetse numbri kohta Komisjoni otsuse 2007/116/EÜ lisas sätestatud eritingimusi.

Informatsiooni eritingimuste ja kasutamise kohta leiate järgnevatelt aadressidelt

1.       Euroopa komisjoni 15.02.2007.a otsus 2007/698/EÜ  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:049:0030:0030:ET:PDF

2.       Euroopa komisjoni 29.10.2007.a otsus 2007/116/EÜ  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:284:0031:0032:ET:PDF

3.       Euroopa komisjoni 30.11.2009.a otsus 2009/884/EÜ  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:317:0046:0047:et:PDF