A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 22:41

EST ENG RUS

Prindi

Numbriluba

Numeratsiooni kasutamise õiguse saamiseks täidab taotleja vormikohase taotluse ning esitab selle Tehnilise Järelevalve Ametile, mille alusel väljastab Tehnilise Järelevalve Amet talle soovitud numbriliigile vastava numbriloa.

Numbriluba antakse numeratsiooni kasutajale hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates, kui numeratsiooni kasutaja on eelnevalt tasunud riigilõivu. Numbriloa andmise otsus ja numbriloa tingimused on kättesaadavad Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul numbriloa andmisest arvates.

Numbriloa andmisest võib keelduda, kui:

  • riigilõiv on tasumata
  • numbriloa taotlemisel on esitatud ebaõigeid andmeid
  • numbriloa taotleja ei vasta numeratsiooni kasutaja tunnustele, mis on sätestatud õigusaktides
  • numeratsiooni planeeritav kasutamine ei vasta numeratsiooni kasutamise tingimustele
  • tunnuskood või lühinumber on väljastatud teisele isikule

Numbriluba antakse välja üheks aastaks. Numbriluba pikendatakse ühe aasta kaupa.
Numbriloa pikendamise eest on taotleja kohustatud enne numbriloa pikendamise taotluse esitamist tasuma riigilõivu.

Numbriloa pikendamine:

Numbriloa (numbri, lühinumbri või tunnuskoodi) kehtivuse pikendamiseks peab loa omanik hiljemalt 20 päeva enne vastava numbriloa kehtivustähtaja lõppemist esitama Tehnilise Järelevalve Ametile taotluse.

Tehnilise Järelevalve Amet otsustab vastava numbriloa kehtivuse pikendamise või pikendamata jätmise hiljemalt kolm tööpäeva enne kehtiva numbriloa kehtivustähtaja lõppemist

Tehnilise Järelevalve Amet võib jätta numbriloa kehtivuse pikendamata, kui:

  • ei ole eelnevalt tasutud riigilõivu
  • numbriloa pikendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid
  • Numbriloa pikendamise eest on taotleja kohustatud enne vastava numbriloa pikendamise taotluse esitamist tasuma kasutamise eest ettenähtud riigilõivu

Numbriloa kehtivuse pikendamisel jäävad kehtima kõik loa kehtivusaja lõppemisel kehtinud tingimused.