A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:57

EST ENG RUS

Prindi

Nõuded masinatele

Seadme ohutuse seaduse täitmise üle teostab järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet.

Vastavalt nimetatud seadusele tuleb ohutuse tagamiseks rakendada vajalikke abinõusid ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks, tõrjumiseks ja kõrvaldamiseks ning õnnetusjuhtumi korral negatiivsete tagajärgede vähendamiseks.

Tõendamaks, et masin on kasutamiseks piisavalt ohutu, peab masina tootja läbi viima vastavushindamise protseduuri(d). Masinatele esitatavad olulised ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse hindamise protseduurid on toodud masinadirektiivis 2006/42/EÜ. Ohutusnõuetele mittevastavate masinate müük keelatakse või kehtestatakse piiranguid, mis on vajalikud ohutuse tagamiseks.

Registreerimisele kuuluvad potentsiaalselt suurema ohtlikkusega masinad (nt. kraanad ja muud tõsteseadmed). Masin(ad) registreeritakse auditi teostaja (OÜ Inspecta Estonia) poolt läbiviidava esmase auditi käigus.

Lisaks masinatele kehtestab uuendatud masinadirektiivi 2006/42/EC nõuded ka osaliselt komplekteeritud masinatele, eemaldatavatele jõuülekandemehhanismidele, tõstmise abiseadistele, vahetatavatele seadmetele, kettidele, trossidele, lintidele ja ohutusseadistele.

Seadme ohutuse seadust ei kohaldata järgmistele masinatele:

1) vahendile, seadmele, süsteemile, nende osadele, nendega seotud varustusele ja spetsiaalsele komponendile, sealhulgas ainele, materjalile, tarkvarale ja tehnoloogiale, mis on projekteeritud, valmistatud, määratud või kohandatud sõjalisel otstarbel kasutamiseks või mida kasutatakse sõjalisel otstarbel, ning relvale;
2) välisriigi relvajõudude ja rahvusvahelise sõjalise peakorteri valduses olevale seadmele;
3) transpordivahendile, välja arvatud sellele paigaldatud seade ja paikselt kasutatav seade, nagu torujuhe, köistee ja muu sarnane transpordivahend.

Seadmetele/paigaldistele, millele kehtestab nõuded ehitusseadustik kohaldatakse täiendavalt seadme ohutuse seaduse nõudeid.

Kasulikud lingid:

Teavitatud asutused
MTR
Inspecta Estonia OÜ
Eesti Masinatööstuse Liit
Tööinspektsioon
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0042