A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:13

EST ENG RUS

Prindi

Nõuded ehitisele

Ehitis peab kogu oma kasutusea vältel vastama selle kasutamise nõuetele ja olemasolu vältel olema ohutu ja kui asjakohane, siis tuleb tagada ka visuaalne korrasolek.

Ehitist tuleb kasutada heaperemehelikult ja kasutusotstarbe kohaselt. Nõuded ehitise kasutamisele ja korrashoiule tulenevad heast tavast, õigusaktist või ehitise kohta koostatud kasutus- ja hooldusjuhendist.

Omanik peab tagama ehitise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

Ehitisele esitatavad nõuded hõlmavad asjakohasel juhul:

• mehaanilist vastupidavust ja stabiilsust
• tuleohutust
• hügieeni, tervist ja keskkonda
• kasutamise ohutust ja juurdepääsu, sealhulgas ehitisest inimeste evakuatsiooni ja pääste vajadusi ning operatiivkaarti
• kaitset müra eest
• energiasäästlikkust ja –tõhusust
• loodusvarade säästvat kasutamist
• puudega inimeste erivajadusi
• ehitise toimivust ja koostoimimisvõimet ning ühilduvust
• kasutusotstarbest ja kasutamisest tulenevaid nõudeid ehk seisundinõudeid, sealhulgas korrashoiunõudeid
• ehitise ja selle asukoha märgistamist.

Ehitise kasutamiseks on tarvis vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamine. Tabeli kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta leiate veebilehelt: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_2.pdf#