A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:16

EST ENG RUS

Prindi

Maanteed

Riigimaantee nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 5,5-12,6 Mõigu – Jüri teelõigu rekonstrueerimine
Projektiga on kavandatud viia 7,1 km pikkune lõik vastavusse I klassi laiusparameetritega teele ja ehitada perspektiivsele koormussagedusele sobilik teekate korrigeerides ka ristiprofiili, mis oluliselt parendab liiklusohutust ja sõidumugavust. Rekonstrueeritakse ka 4 viadukti suurendades nende kandevõimet ja kõrgusgabariite. Korrastatakse mahasõite ja rajatakse normide kohase laiusega bussitaskud. 280 m ulatuses rajatakse kriitilistes kohtades müratõkkebarjääri, paigaldatakse uued liiklusmärgid, korrastatakse teetähistussüsteemi ja uuendatakse sadeveesüsteemi.
Projekt viiakse ellu perioodil 2015-2017. Projekti eelarve on ligikaudu 10 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 85% ehk ligikaudu 8,5 miljonit eurot.

Riigimaantee nr 11 (E265) Tallinna ringtee Väo-Jüri teelõigu (km 0,6-11.3) rekonstrueerimine
Projekti käigus rekonstrueeritakse praegune III klassi maantee ümber I klassi maanteede nõuetele vastavaks lisades lõigu alguses olemasolevast teest vasakule uue sõidusuuna ja alates Pk 14+00 uue sõidusuuna paremale. Ehitatakse järgmised uued rajatised: Veneküla ristmiku tunnel, Väo raudtee viadukt, Lagedi raudtee viadukt, kaks Pirita-Ülemiste kanali silda, Karla viadukt ja Põrguvälja viadukt. Rajatakse uus teelõik Tallinn-Lagedi maantee nr 11290 ja Lagedi-Aruküla-Peningi maantee nr 11300 ühendamiseks. Rekonstrueeritakse 4 eritasandilist ristmikku koos tunnelitega. Jalakäijatele ja jalgratturitele rajatakse vastavalt vajadusele teed (nt Veneküla tunnelisse, Karla ja Põrguvälja liiklussõlmede viaduktidele ning liiklemiseks Pildiküla ja Jüri vahel). Ehitatakse ligikaudu 1000 m müratõkkeid kilomeetrite 1,1- 9,2 piirkonda. Vee paremaks ära juhtimiseks kaevatakse kraave kogu lõigu pikkuses mõlemale poole teed lisades neile truupe ning sajuvee kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteeme. Samuti paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.
Projekt viiakse ellu perioodil 2015-2019. Projekti eelarve on ligikaudu 53,80 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 85% ehk ligikaudu 45,73 miljoni eurot.

Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga, Jõhvi-Ahtme-Puru, km 3,5 – 8,3 rekonstrueerimine
Projektitegevuste käigus rekonstrueeritakse 4,7 kilomeetrit 9 m laiust 1+1 sõidurajaga maanteed ja mahasõidud kõrvalteedele, rajatakse 378 meetrit jalg- ja jalgrattateed Jõhvi-Ahtme-Puru maanteest kuni Tammiku bussipeatuseni, ehitatakse ümber 3 ristmikku ja 10 bussipeatust ning uuendatakse liikluskorraldusvahendid.
Projekt viiakse ellu perioodil 2015-2016. Projekti eelarve on ligikaudu 2,38 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 85% ehk ligikaudu 2,03 miljoni eurot.

Põhimaanteid E263 Tallinn–Tartu–Luhamaa ja T3 Jõhvi–Tartu–Valga ühendava Tartu idapoolse ringtee 3. ehitusala ehitus
Tartu idapoolse ringtee eesmärgiks on ühendada TEN-T võrgustikku kuuluvaid riigi põhimaanteid nr 2 (E263) Tallinn- Tartu –Luhamaa ja nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga ning suunata transiitliiklus linnakeskust läbimata maanteelt maanteele.
Projekt viiakse ellu perioodil 2015-2018. Projekti eelarve on ligikaudu 8,16 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 85% ehk ligikaudu 6,94 miljoni eurot.

Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru, Reopalu-Mäo lõigu (km 87,6 - 94,1) ehitus
Projekti käigus rekonstrueeritakse 5,4 km 1+1 sõidurajaga põhimaanteed, sh ristmikud ja mahasõidud ning ehitatakse jalg- ja jalgrattateid. Rekonstrueeritav teelõik algab Reopalu silla pealesõidul ja lõpeb Mäo ümbersõidu 4-rajalise maanteeosaga ühinemisel.
Projekt viiakse ellu 2016.aastal. Projekti eelarve on ligikaudu 3,15 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 85% ehk ligikaudu 2,68 miljoni eurot.

Riigimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga Mustvee ümbersõidu rekonstrueerimine kilomeetrite 67,1-75,3 vahemikus
Liiklusohutuse ja sõidumugavuse parandamise eesmärgil rekonstrueeritakse projekti käigus sõidutee kate vastamaks neljanda klassi laiusparameetritele ja perspektiivsele koormussagedusele. Eesmärgid saavutatakse olemasoleva tee plaanilahendust muutmata korrigeerides ristprofiili, parandades külgnähtavust ja korrastades mahasõite. Ehitatakse ümber Mustvee ristmik ja rajatakse sellele valgustus. Paigaldatakse uued liiklusmärgid, korrastatakse teetähistust ja teeviitade süsteemi. Mustvee ristmiku piirkonda luuakse puhkekoht raskeveoautodele.
Projekt viiakse ellu 2016.aastal. Projekti eelarve on ligikaudu 2,87 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 85% ehk ligikaudu 2,44 miljoni eurot.

Riigitee nr 5 Pärnu – Rakvere - Sõmeru (Mannare – Aluste) teelõigu rekonstrueerimine
Projektiga on kavandatud 1+1 sõidurajaga uue, kolmanda klassi laiusparameetritele ja perspektiivsele koormussagedusele vastava keskmiselt 9 m laiuse tee ehitus. Projekti raames korrigeeritakse ristprofiili, parandatakse külgnähtavust, ehitatakse ümber ristmikud ja mahasõidud parandamaks liiklusohutuse taset. Rekonstrueeritakse bussipeatused rajades uued bussitaskud ja ooteplatvormid. Paigaldatakse uued liiklusmärgid, korrastatakse teetähistust ja teeviitade süsteemi.
Projekt viiakse ellu 2016.aastal. Projekti eelarve on ligikaudu 2,14 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 85% ehk ligikaudu 1,82 miljoni eurot.