A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 07:11

EST ENG RUS

Prindi

Elektriseadmete importimine ja levitamine

Elektriseadme võib turule lasta, kui see:

• vastab õigusaktide nõuetele;
• on varustatud nõutava märgistuse ning teabega;
• on varustatud vastavusmärgiga (CE-märgiga), kui see on nõutav.

Isik, kes elektriseadme turule laseb, peab turujärelevalvet teostava ametiisiku nõudmisel tõendama dokumentaalselt elektriseadme nõuetele vastavust. Nõuetele vastavust tõendatakse seadme tehnilise dokumentatsiooniga.

Tehniline dokumentatsioon peab sisaldama:

• elektriseadme üldkirjeldus
• põhilised elektriseadme kavandid, tootmisjoonised ning elektriseadme osiste, ahelate jne skeemid
• vajalikud kirjeldused ja selgitused eelnevas punktis sätestatud kavandite, skeemide ning elektriseadme talitluse mõistmiseks
• standardite loetelu, mida rakendati elektriseadme tootmisel kas osaliselt või täielikult, või muude meetmete loetelu elektriseadme nõuetele vastavuse tagamiseks kui standardeid ei rakendatud
• konstrueerimisarvutused ja kontrollitulemused jne
• katsetamisprotokollid
• vastavusdeklaratsiooni koopia.

Vastavusdeklaratsioonis peab sisaldama:

• Toote mudel/toode (toote-, tüübi-, partii- või seerianumber):
• Tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress:
• Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.
• Deklareeritav toode (elektriseadme identifitseerimine, mis võimaldab toodet jälgida; vajaduse korral võib elektriseadme identifitseerimiseks lisada piisavalt selge värvilise kujutise):
• Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega:
• Viited kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele, millele vastavust deklareeritakse:
• Lisateave: Alla kirjutanud (kelle poolt ja nimel), väljaandmise koht ja kuupäev, nimi, ametinimetus, allkiri.

Vastavusmärk:

Nõuetele vastav elektriseade peab enne turule laskmist olema varustatud vastavusmärgiga. Vastavusmärgi paigaldab elektriseadmele, või kui see pole võimalik, siis elektriseadme pakendile, kasutusjuhendile või garantiidokumendile elektriseadme tootja või tema volitatud esindaja.

Elektriseadme importija kohustused:

Importija laseb turule üksnes nõuetele vastava toote.

Enne toote turule laskmist tagab importija, et:
• tootja on teinud asjakohase vastavushindamise;
• tootja on koostanud tehnilise dokumentatsiooni;
• toode kannab nõutud vastavusmärgist või märgiseid;
• tootega on kaasas nõutud dokumendid;
• tootja on täitnud õigusaktidega sätestatud nõuded.

Importija hoiab turujärelevalveasutuse jaoks kättesaadavana EÜ vastavusdeklaratsiooni koopiat ning tagab, et tehniline dokumentatsioon on turujärelevalveasutusele nõudmise korral kättesaadav.

Elektriseadme levitaja kohustused:

Toodet turul kättesaadavaks tehes arvestab levitaja hoolsalt kohaldatavaid nõudeid.

Enne toote turul kättesaadavaks tegemist kontrollib levitaja, et:
• toode kannab nõutud vastavusmärgist või märgiseid;
• tootega on kaasas õigusaktiga nõutud dokumendid ning juhised ja ohutusteave;
• tootja ja importija on täitnud õigusaktidega sätestatud nõuded.

Kui levitaja arvab või tal on põhjust uskuda, et toode ei vasta sellele kohaldatavatele nõuetele, teeb ta toote turul kättesaadavaks alles pärast seda, kui toode on nõuetega vastavusse viidud. Kui toode kujutab endast ohtu, teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ning turujärelevalveasutust, kes selle tootegrupi üle järelevalvet teeb.

Levitaja, kes arvab või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille ta on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta asjaomastele EL ühtlustamise õigusaktidest tulenevatele nõuetele, tagab, et toote vastavusse viimiseks rakendatakse parandusmeetmeid, vajaduse korral kõrvaldatakse toode turult või nõutakse see tarbijatelt tagasi.