A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:15

EST ENG RUS

Prindi

Lõppenud maanteeprojektid

Riigimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla km 39,3-49,4 (lõik: Risti-Palivere) rekonstrueerimine
Projekti käigus rekonstrueeriti 10,1 km 1+1 sõidurajaga põhimaanteed, ehitati ümber 3 riigimaanteede ristmikku ja üks autobussipeatus. Samuti viidi liiklusohutuse nõuetega vastavusse teelõigul olevad 3 riigimaanteede ristmikku, 7 kohaliku teede ristmikku ja 17 mahasõitu erinevatele kinnistutele. Projekt viidi ellu 2014-2015.aastal. Projekti eelarve oli ligikaudu 2,87 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk ligikaudu 2,44 miljonit eurot.

Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi–Tartu–Valga, Tammispää–Vilusi teelõigu km 61,2-67,1 rekonstrueerimine
Projekti tulemuseks oli 5,9 km pikkune rekonstrueeritud 1+1 sõidurajaga maanteelõik. Projekti käigus ehitati teelõigule uus kattekonstruktsioon ning Tammispää ja Annoja uued metallist torusillad. Samuti ehitati kaks uut puhkekohta koos parklatega ja 3 bussipeatust ning rekonstrueeriti mahasõidud ja 2 ringristmikku. Projekt viidi ellu aastatel 2014-2015. Projekti eelarve oli ligikaudu 1,55 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk ligikaudu 1,32 miljonit eurot.

Põhimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru, Türi linna - Särevere lõigu ehitus km 74,7 -78,7
Projekti käigus rekonstrueeriti kokku 3,795 km 1+1 sõidurajaga põhimaanteed, ehitati ümber üks riigimaanteede ristmik ringristmikuks, ehitati Särevere sild ning remonditi üks olemasolev sild (Särevere mõisa sild). Samuti ehitati 1,5 km pikkune ja 2,5-3 meetri laiune jalgratta- ja jalgtee ning remonditi uue lahendusega kokku viimiseks 1,35 km ulatuses 2,3 meetri laiune jalgtee.
Projekt viidi ellu perioodil 2014-2016. Projekti eelarve oli ligikaudu 3,78 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk ligikaudu 3,22 miljonit eurot.

Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 24,9 – 29,5 Keila – Valkse lõigu rekonstrueerimine
Teelõigu rekonstrueerimise käigus ehitati uus III klassi laiusparameetritele ja perspektiivsele koormussagedusele vastav teekate, ehitati ümber ristmikud ja rajati uued Keila jõe sillad. Ehitati ka uued jalg- ja jalgrattateed kogupikkusega 1826 m ja laiusega 2,5-3,0 m. Paigaldati uusi liiklusmärke, korrastati teetähistussüsteemi ning rajati uus valgustus. Rekonstrueeritava teelõigu pikkus oli 4,7 km. Projekt viidi ellu perioodil 2014-2016. Projekti eelarve oli ligikaudu 6,34 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk ligikaudu 5,39 miljonit eurot

Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Pärnu-Tammiste (km 1,6 - 4,0) teelõigu ehitus
Projekti eesmärgiks oli luua tee kasutajatele senisest paremad liikumistingimused ning leevendada liiklusest lähtuvaid otseseid ja kaudseid negatiivseid mõjusid. Projekti eesmärgi saavutamiseks rekonstrueeriti 2,4 kilomeetrit 1+1 sõidurajaga põhimaanteed, remonditi teelõigule jäävad 8 kohalike teede ristmikku (suurimad neist on Randivälja tee, Suur-Kaare tn ja Ristiku tee) ning rajati 2,7 kilomeetrit jalg- ja jalgrattateed.
Projekt viidi ellu aastatel 2014-2015. Projekti eelarve oli ligikaudu 1,56 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk ligikaudu 1,33 miljonit eurot.

Põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga (E264) km 109,6-118,9 asuva Igavere-Kobratu lõigu rekonstrueerimine
Projektitegevuste käigus rekonstrueeriti 9,365 km pikkune 1+1 sõidurajaga põhimaanteelõik, ehitati ümber 4 riigimaanteede ristmikku lisades neile ohutussaari, möödasõidulaiendusi ja pöördealasid. Samuti rekonstrueeriti Vedu parkla ja ehitati Vedu parklat Vedu bussipeatusega ühendav 324 m pikkune jalgtee. Rekonstrueeriti kümme bussipeatust, parandati nähtavust teeäärte puudest ja võsast eemaldamisega ning suurendati liiklusohutust uute liiklusmärkide, tähispostide, teepiirete ja teeteljele täristate paigaldamisega
Projekt viidi ellu perioodil 2015-2016. Projekti eelarve oli ligikaudu 2,62 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk ligikaudu 2,23 miljonit eurot.

Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 18,8 – 24,9 Kiia – Keila lõigu rekonstrueerimine
Projekti tulemusel rekonstrueeriti 6,124 km 1+1 sõidurajaga põhimaanteed, ehitati ümber 3 riigimaantee ristmik (Vanamõisa, Tutermaa ja Kumna) ning üks kohaliku tee ristmik. Samuti rekonstrueeriti teelõigul paiknevad 26 mahasõitu ning uuendati 3 autobussipeatust.
Projekt viidi ellu perioodil 2014-2015. Projekti eelarve oli ligikaudu 2,43 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk ligikaudu 2,07 miljonit eurot.

Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Rõusa-Rae (km48,5-61,7) teelõigu rekonstrueerimine
Rekonstrueeriti 13,276 km pikkune teelõik, s.h ehitati ümber 5 riigimaanteede ristmikku, 7 riigimaanteede ristumist vallateedega ja 10 bussipeatust, paigaldati uued põrkepiirded vastavalt kaasaja liiklusohutuse nõuetele, asendati mahasõitude alused truubid uutega ja sadevete paremaks ära juhtimiseks korrastati teeäärsed kraavid. Projektitegevuste tulemusel tõusis tee seisunditase.
Projekt viidi ellu perioodil 2015-2016. Projekti eelarve oli ligikaudu 3,63 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk ligikaudu 3,09 miljonit eurot.

Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga teelõigu Aiamaa-Vapramäe-Elva (km 146,6-159,4) rekonstrueerimine
Projekti käigus rekonstrueeriti 12,8 km pikkune teelõik, sellele jäävat 7 riigimaanteede ristmikku ja Kulbilohu viadukti rambid. Vissi küla juurde (km 157,2) rajati valgustatud kergliiklustunnel ühendamaks Vissi küla Vissi bussipeatusega. Rekonstrueeriti Elva-Kulbilohu lõigu kogujatee katend ja ehitati ümber 7 bussipeatust. Kogu lõigu ulatuses uuendati liikluskorraldust pöörderadade, ohutus- ja eraldussaarte ning vastava teekattemärgistuse ja tähispostide lisamisega. Kõikide teeületuskohtade juurde paigaldati uus tänavavalgustus.
Projekt viidi ellu perioodil 2015-2016. Projekti eelarve oli ligikaudu 5,03 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk ligikaudu 4,28 miljonit eurot.

Tartu läänepoolse ümbersõidu I ehitusala ehitus
Projekti käigus rekonstrueeriti Ilmatsalu ja Viljandi ringristmik, mis muudeti kahe sõidurajaga turboringiks. Ilmatsalu ringi piirkonda rajati 10-kohaline raskesõidukite parkla ja Viljandi ringi piirkonda jalakäijate tunnel. Viljandi suuna põhimaantee nr 92 lõik ehitati ümber nelja sõidurajaga magistraaliks. Liiklusohutust suurendati sõidusuundade eraldussaarte või trosspiirdega eraldamise teel, pöörderadasid ja uut liikluskorraldust peegeldavate liiklusmärkide paigaldamisega. Lisaks rajati 3,8 km ulatuses jalg- ja jalgrattateid.
Projekt viidi ellu perioodil 2014-2015. Projekti eelarve oli ligikaudu 4,83 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk ligikaudu 4,11 miljonit eurot.

Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 29,4-37,4 teelõigu rekonstrueerimine
Projekti eesmärgiks oli teelõigu ligipääsetavuse, liikluse sujuvuse ja liiklusohutuse parandamine. Projekti tulemusel rekonstrueeriti 8,02 km 1+1 sõidurajaga põhimaanteed, 5 riigimaanteede ristmikku ning 6 kohalike teede ristmikku lisades neile pöörderadasid ja korrigeerides liiklusohtlikke pöörderaadiusi. Samuti uuendati liiklusmärke ja teemärgiseid, parandati nähtavust metsa ja võsa raiega, rajati möödasõidulaiendid ja korrastati teelõigule jäävad bussipeatused.
Projekt viidi ellu perioodil 2014-2015. Projekti eelarve oli ligikaudu 2,67 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk ligikaudu 2,27 miljonit eurot.

Riigimaantee nr 8 Tallinn – Paldiski km 37,4-46,8 teelõigu rekonstrueerimine Rekonstrueeriti 1+1 sõidurajaga 9,4 kilomeetrit põhimaanteed, sealhulgas parandati halva nurga all ristuvate kõrvalteede geomeetriat, lisati möödasõidulaiendeid ja mitmel ristmikul kehtestati uuele lahendusele kohane liikluskorraldus. Kokku rekonstrueeriti 3 riigimaanteede ristmikku, 12 kohalike teede ristmikku ja 8 bussipeatust. Lisaks ehitati 2 uut bussipeatust ja kilomeetril 45,6 paiknevast bensiinijaamast kuni Leetse bussipeatuseni 2,0 m laiune kruusakattega kõnnitee.
Projekt viidi ellu perioodil 2014-2016. Projekti eelarve oli ligikaudu 2,81 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk ligikaudu 2,39 miljonit eurot.

Põhimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Roosna-Alliku-Ahula lõik (km 110,8 – 120,7) rekonstrueerimine
Rekonstrueeriti 1+1 sõidurajaga 9,90 km põhimaanteed, 4 riigimaanteede ristmikku, 12 bussipeatust, ehitati jalgteed ligipääsuks bussipeatustele ning parendati teevalgustust ja teekattemärgistust. Projekt viidi ellu perioodil 2014-2016. Projekti eelarve oli ligikaudu 3,00 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk ligikaudu 2,55 miljonit eurot.

Riigimaantee nr 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 21,4-29,2 Üdruma-Laiküla rekonstrueerimine
Rekonstrueeriti 7,784 km riigimaanteed, kaasaarvatud 33 mahasõitu kõrvalteedele. Teede nr 10 ja 31 ristmik kanaliseeriti ja korrigeeriti tee geomeetria. Uuendati liikluskorraldusvahendeid, korrastati veeviimarid ja ehitati ümber tehnovõrgud.
Projekt viidi ellu perioodil 2015-2016. Projekti eelarve oli ligikaudu 2,76 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk ligikaudu 2,35 miljonit eurot.

Riigimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla km 0,0 – 18,3 Ääsmäe-Riisipere rekonstrueerimine
Projektitegevustega rekonstrueeriti 18,3 km riigimaanteed, kaasaarvatud 9 riigimaanteede ristmikku ja lõigule jäävad mahasõidud ning korrastati veeviimarid ja bussipeatused. Ehitati ümber tehnovõrgud ja uuendati liikluskorraldusvahendeid.
Projekt viidi ellu perioodil 2015-2016. Projekti eelarve oli ligikaudu 3,72 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk ligikaudu 3,16 miljoni eurot.

Põhimaantee nr 1 (E20) Tallinn–Narva lõikude km 30,9-65,0 (Kodasoo-Läsna) II sõidutee rekonstrueerimine
Projekti raames rekonstrueeriti järgmised maanteelõigud: 6,87 km pikkune Kodasoo – Kiiu, (km 30,9-37,7) II sõidusuund, 6,0 km pikkune Vahastu – Kemba (km 50,3-56,3) II sõidusuund ja 3,21 km pikkune Valgejõe – Läsna, (km 61,8-65,0) II sõidusuund. Nimetatud kolme teelõigu korrastamine hõlmas teekatte ning 9 ristmiku ja mahasõitude rekonstrueerimist, Kodasoo II ja Kiiu II viaduktide remonti ning Liiapeksi-Loksa teeristmiku valgustuse rajamist parandamaks nähtavust, sõidumugavust ja liiklusohutust. Lisaks rekonstrueeriti 3 ootepaviljonidega bussipeatust.
Projekt viidi ellu perioodil 2014-2016. Projekti eelarve oli ligikaudu 6,63 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustas 85% ehk ligikaudu 5,65 miljonit eurot.