A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:11

EST ENG RUS

Prindi

Lõhkematerjali käitlemisluba

Lõhkematerjali käitlemisloa taotlemine ja menetlemine on reguleeritud lõhkematerjaliseaduse §-des 14-21.

Lõhkematerjali käitlemisluba annab nõuetekohase tehnilise varustatuse ja personali olemasolu korral õiguse lõhkematerjali:

 • ja pürotehnilise toote: valmistamiseks
 • hoidmiseks
 • kasutamiseks
 • võõrandamiseks
 • hävitamiseks

Käitlemisloa taotlemine

Käitlemisloa saamiseks esitatakse Tehnilise Järelevalve Ametile taotlus järgmiste andmetega:

 • soovitud tegevusala
 • tegevuskoht või tegevuskohad
 • soovitud käitlemisloa kehtivusaeg, kui see on lühem kui viis aastat

Avaldusele lisatakse:

 • andmed nende isikute kohta, kellel on lähtuvalt varalisest osalusest või ametipositsioonist õigus mõjutada ettevõtte tegevust
 • lõhkematerjali käitlemise korraldaja andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, elukoht ja kontakttelefon) ja tema pädevust tõendava dokumendi koopia
 • riigilõivu koopia

Käitlemisloa taotluse menetlus

Käitlemisloa andmise otsustab, käitlemisloa annab ja seda muudab ning loa kehtivust pikendab komisjon vastava taotluse ning kõigi nõutud dokumentide laekumise päevast arvates 30 päeva jooksul, sama kehtib kehtivuse peatamisel ja kehtetuks tunnistamisel, vastava aluse tekkimisest teadasaamisest arvates 30 päeva jooksul.

Käitlemisluba antakse kuni viieks aastaks või ajutise kohustuse või ülesande täitmise ajaks, kui selleks kulub aega vähem kui üks aasta.

Käitlemisloa kehtivuse pikendamiseks esitatakse vastav taotlus vähemalt üks kuu enne käitlemisloa kehtivusaja lõppemist. Käitlemisloa kehtivuse pikendamise taotluses tuleb esitada kõik lõhkematerjaliseaduse § 15 lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed, mida ei ole eelnevalt esitatud.