A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:14

EST ENG RUS

Prindi

Sideehitiste kaitsevöönd

Sideehitise (liin ja liinirajatised) kaitsevöönd on iseseisvat sideehitist ümbritsev maa-ala, kus kinnisasja kasutamist on piiratud sideehitise ohutuse tagamiseks.

Ehitise, sealhulgas sideehitise kaitsevöönd on ehitisealune ning seda ümbritsev maa-ala, mille ulatuses on kinnisasja omanikul kohustus taluda võõrast ehitist ning mille piires on kinnisasja kasutamine ja sellel tegutsemine piiratud ohutuse ning ehitise toimivuse tagamiseks.

Sideehitise kaitsevöönd on mõlemal pool sideehitist:

• maismaal- 1 meeter sideehitisest või sideehitise välisseinast sideehitisega paralleelse mõttelise jooneni või tõmmitsatega raadiomasti korral 1 meeter välimiste tõmmitsate vundamendi välisservast ühendades tõmmitsad mõtteliseks kolmnurgaks, vabalt seisva masti korral 1 meeter vundamendi välisservast;
• siseveekogudel – 100 meetrit sideehituse keskjoonest;
• merel - 0,25 meremiili sideehitise keskjoonest.

Sideehitise kaitsevööndis on keelatud:

1. teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, istutada või langetada puid, juurida kände, teha tuld, kasutada tuleohtlikke materjale ja aineid, ladustada jäätmeid, tõkestada juurdepääsu sideehitisele ning põhjustada oma tegevusega sideehitise korrosiooni;
2. ronida raadiomasti ja kinnitada raadiomasti või raadiomasti piirdeaia konstruktsioonide külge asju;
3. teha süvendustöid, ankurdada veesõidukit ning liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega, paigaldada veesõidukite liiklustähiseid ja poisid ning lõhata ja varuda jääd – vees paikneva sideehitise kaitsevööndis;
4. sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri – õhuliinina rajatud sideehitise kaitsevööndis;
5. töötada löökmehhanismidega, tihendada või tasandada pinnast, rajada transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohti ning teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit – pinnases paikneva sideehitise kaitsevööndis.

Lisaks tuleb järgida ka ehitusseadustiku üldisi nõudeid, mille kohaselt on ehitise kaitsevööndis keelatud:

1. ohustada ehitust või selle korrakohast kasutamist;
2. ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, s.h. eemaldada ning kuhjata pinnast;
3. takistada ehitisele juurdepääsu;
4. takistada ehitise hooldamist, s.h. kaitsevööndiga ehitise asukohast või ehitisest tulenevast ohust teavitavate tähiste paigaldamist;
5. takistada kaitsevööndis asuva taimestiku või pinnase säilitamist seisundis, mis ei ohusta ehitist:
6. muud seadusega sätestatud tegevused.