A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:16

EST ENG RUS

Prindi

Liideste avalikustamise juhis

I Üldsätted 

1. Juhend on sideettevõtjatele abiks teenuse osutamise käigus lõppkasutajale pakutavate liideste spetsifikatsioonide avalikustamisel.
2. Liideste avalikustamise kohustus on telefoniteenuse, püsiliiniteenuse, andmesideteenuse ja mobiiltelefoniteenuse pakkujatel.
3. Elektroonilise side seaduse mõistes on liides kahe funktsionaalüksuse vaheline ühispiir, mis on määratletud asjakohaste funktsioonide, füüsilise ühenduse, signaalivahetuse ja muude seda laadi omadustega. Käesolev juhend käsitleb liideseid, mille kaudu tagab sideettevõtja lõppkasutajale juurdepääsu sidevõrgule.
4. Liideste spetsifikatsioonid peavad sisaldama piisavalt informatsiooni, et on võimalik projekteerida terminalseadmeid, millega saab kasutada vastava liidese kaudu pakutavaid teenuseid ning valida katsemeetodid terminalseadme nõuete vastavuse kontrollimiseks.

II Avalikustamine

1. Standardi või avalikult kättesaadava tehnilise kirjelduse/spetsifikatsiooni olemasolul tuleb kindlasti sellele viidata. Soovitav on kasutada viitamist järgmises järjekorras:
1) Eesti standardid;
2) EU ametlikus teataja loetelus viidatud standardid;
3) Euroopa standardiorganisatsioonide ETSI[1], CEN[2], CENELEC[3] standardid;
4) rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide ITU[4], ISO[5], IEC[6] standardid või soovitused;
5) teiste standardiorganisatsioonide, erialaliitude või muude ühenduste avalikult kättesaadavad standardid, soovitused või spetsifikatsioonid.

2. Kui dokument, millele viidatakse, sisaldab erinevaid liidese tüüpide spetsifikatsiooni, siis tuleb viitele lisada, millist spetsifikatsiooni antud juhul kasutatakse.

3. Peab olema avalikustatud antud liidese kaudu pakutavad täiendavaid teenused;

4. Sideettevõtja võib liideste spetsifikatsioonide avalikustamisel viidata mõnele juba olemasolevale dokumendile. Nimetatud dokument peab olema avalikult kättesaadav.

III Avalikustamise formaat

1. Avalikustamise formaadi võib iga sideettevõtja valida vastavalt oma väljakujunenud vormidele või mallidele. Liideste spetsifikatsioonid võib avalikustada ühe või mitme dokumendiga. Avalikustamise formaat ja dokumentide liigitus peavad olema lõppkasutaja jaoks selged ja mõistetavad.
2. Avaldatav informatsioon peab olema eestikeelne. Viidatavad dokumendid võivad olla inglise keeles või mõnes muus EU keeles.
3. Sideettevõtja peab andma vajadusel lõppkasutajale selgitusi avaldatud liideste spetsifikatsioonide kohta. Võimalusel määratakse selleks kontaktisik.

IV Avalikustamise viis

1. Sideettevõtja avalikustab enda poolt pakutavate liideste spetsifikatsioonid oma veebilehel või veebilehe puudumisel muul mõistlikul viisil.
2. Sideettevõtja teatab Tehnilise Järelevalve Ametile veebilehe aadressi, kus on avaldatud tema pakutavate liideste spetsifikatsioonid. Veebilehe puudumisel teatab ta Tehnilise Järelevalve Ametile spetsifikatsioonide avaldamise viisi ning isiku kontaktandmed, kes annab informatsiooni Sideettevõtja poolt pakutavate liideste kohta ning saadab Tehnilise Järelevalve Ametile kogu avaldatava informatsiooni. Liideste avaldamise kohta teate saab edastada Tehnilise Järelevalve Ametile elektronpostiga aadressile liides at tja dot eeliides at tja dot eeliides@tja.ee.
3. Tehnilise Järelevalve Amet paneb sideettevõtjatelt saadud informatsiooni oma kodulehele ja edastab teate informatsiooni avaldamise kohta Euroopa Komisjonile.

V Täiendav teave liideste spetsifikatsioonide avaldamise kohta

1. Euroopa Komisjoni juhendmaterjali leiate veebilehelt http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/guides.htm
2. Lisaks soovitame tutvuda järgmiste Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) dokumentidega:
ETSI EG 201 730-1 V2.1.4 (2006-03)
Terminals' access to Public Telecommunications Networks; Application of the Directive 1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications; Part 1: General and common aspects

ETSI EG 201 730-2 V2.1.1 (2006-06)
Terminals' access to Public Telecommunications Networks; Application of the Directive 1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications; Part 2: Analogue narrow-band wire-line interfaces

ETSI EG 201 730-3 V2.1.1 (2006-07)
Terminals' access to Public Telecommunications Networks; Application of the Directive 1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications; Part 3: Digital wireline interfaces

ETSI EG 201 730-4 V2.1.1 (2006-07)
Terminals' access to Public Telecommunications Networks; Application of the Directive 1999/5/EC (R&TTE), article 4.2; Guidelines for the publication of interface specifications; Part 4: Broadband multimedia cable network interfaces

ETSI EG 201 838 V1.1.1 (2000-10)
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Publication of interface specifications under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing radio access interfaces

ETSI TR 101 730 V1.1.1 (2000-01)
Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing analogue interfaces

ETSI TR 101 731 V1.1.1 (2000-12)
Access and Terminals (AT); Digital access to the public telecommunications network; Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC; Guidelines for describing digital interfaces

ETSI TR 101 857 V1.1.1 (2001-06)
Access and Terminals (AT); Broadband access to the Public Telecommunications Network; Publication of interface specification under Directive 1999/5/EC, art. 4.2; Guidelines for describing Multimedia Cable Network Interfaces

[1] ETSI - European Telecommunications Standards Institute
[2] CEN - European Committee for Standardisation
[3] CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization
[4] ITU - International Telecommunication Union
[5] ISO - International Organization for Standardization
[6] IEC - International Electrotechnical Commission