A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:15

EST ENG RUS

Prindi

Liideste avalikustamine

Liideste avalikustamist kohustab elektroonilise side seadus (edaspidi ESS).

ESS § 1204 lg 1 järgi avalikustab Sideettevõtja sideteenuse osutamise käigus lõppkasutajale pakutavate liideste tüüpide spetsifikatsioonid enne sideteenuse osutamise alustamist nende liideste kaudu ja ajakohastab spetsifikatsioonid vähemalt üks kord aastas ning teatab liideste avalikustamisest ja ajakohastamisest kolme tööpäeva jooksul Tehnilise Järelevalve Ametile.

Lõige 3 ja 4 täpsustavad, et liideste spetsifikatsioonid peavad olema piisavalt üksikasjalikud, et võimaldada projekteerida terminalseadmeid, mille abil oleks võimalik kasutada kõiki vastava liidese kaudu pakutavaid teenuseid ja valida katsemeetodid terminalseadme nõuete vastavuse kontrollimiseks.

Liideste avalikustamise kohustus tuleneb Komisjoni direktiivist 2008/63/EÜ.

Iga liikmesriik teatab komisjonile liidesetüübid, mida üldkasutatavate telekommunikatsioonivõrkude operaatorid kõnealuses riigis pakuvad. Liikmesriigid tagavad, et need operaatorid avaldavad selliste liideste korrektsed ja piisavad tehnospetsifikaadid enne kõnealuste liideste kaudu osutatavate teenuste üldkasutatavaks muutmist ning avaldavad ja ajakohastavad spetsifikaate korrapäraselt. Spetsifikaadid peavad olema piisavalt üksikasjalikud, et võimaldada projekteerida telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmeid, mis suudaksid kasutada kõiki vastava liidese kaudu pakutavaid teenuseid. Spetsifikaadid sisaldavad muu hulgas kogu teavet, mis on vajalik selleks, et tootjad saaksid omal valikul teha telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete suhtes kohaldatavate oluliste nõuete jaoks vajalikud katsed. Liikmesriigid tagavad, et operaatorid muudavad kõnealused spetsifikaadid lihtsalt kättesaadavaks.

Liideste avaldamise kohta teate saab edastada Tehnilise Järelevalve Ametile e- posti aadressile liides at tja dot ee 

Avaldatud liidesed