A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:56

EST ENG RUS

Prindi

Kontrollküsimused ohtliku kemikaali käitlemise kavandamisel

1. Kas ettevõtjal on ülevaade ohtlikest käideldavatest kemikaalidest ja nende maksimaalsetest võimalikest kogustest?

2. Kas ettevõtte ohtlikkuse kategooria on õigesti määratud (määrus)?

3. Kui kemikaale käideldakse mahutis, kas sellisel juhul maksimaalsed käideldavad kogused ühtivad mahuti mahuga?

4. Kas paigaldised on tehnilise järelevalve infosüsteemis (määrus) registreeritud ja tehnilised auditid tehtud (määrus)?

5. Kas käitise aadress ja koordinaadid (leitakse Maa-ameti kaardilt) lähevad kokku?

6. Kas on koostatud lähiümbruse kirjeldus koos plaaniga (haiglad, elamud, koolid, teed, teised ohtlikud ettevõtted ja nende orienteeruvad kaugused). See on teabelehe osa (lisa).

7. Kas käitise ja selles olevate või planeeritavate paigaldiste (vedelgaas - määrus, ammooniumnitraat - määrus, lõhkematerjal ja pürotehnika - määrus) vahekaugus teistest objektidest on piisav?

8. Kas tegemist on ORME (olulise ruumilise mõjuga ehitis) objektiga (määrus)?

9. Kas planeeritav tegevus langeb kokku planeeringuga?

10. Kas Päästeamet on (üld-, detail- või eri-) planeeringu kooskõlastanud?

11. Kas KOVi on võtnud seisukoha planeerimismenetluse ja KMH (keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus § 6 - seadus) algatamise vajalikkuse kohta?

12. Kas Päästeamet on ehitusprojekti heaks kiitnud?

13. Kas on olemas ettevõttesisene asendiplaan (ohtlike kemikaalide olulisemad käitlemiskohad ja ettevõttesse juurdepääsuteed)? See on teabelehe lisa.

14. Kas on olemas mahutipargi asendiplaan? See on teabelehe lisa.

15. Kas ettevõte omab kompleksluba või lõhkematerjaliseaduse kohast (tehas, ladu) käitamisluba (kemikaaliseadus § 134, tööstusheite seadus, lõhkematerjaliseadus §-d 29 ja 39)? Sellisel juhul puudub vajadus taotleda kemikaaliseadusest tulenevat ohtliku kemikaali käitamisluba.

16. Kas ohtliku kemikaali käitamisluba on esitatud koos kohustuslike dokumentidega (teabeleht, riskianalüüs, ohutuse tagamise süsteemi kirjeldus, ohutusaruanne, hädaolukorra lahendamise plaan – määrus) ja riigilõiv tasutud (riigilõivuseadus § 217 - seadus)?

17. Kas vastutuskindlustusleping on sõlmitud ja summa piisav?