A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:54

EST ENG RUS

Prindi

Kasutajateave

Koos turule lastava aparatuuriga tuleb kasutajale anda info aparatuuri kasutusotstarbe kohta.
Lisada tuleb vastavusdeklaratsioon või tootja kinnitus, et aparatuur vastab nõuetele. Kinnitusele peab olema lisatud Interneti või postiaadress, kust on võimalik saada vastavusdeklaratsiooni koopia.

Hoiatusmärgiga märgistatud raadioseadme kasutusjuhendis ja pakendil peab olema teave liikmesriigi või selle piirkonna kohta, kus raadioseade on kasutamiseks ette nähtud. Teave esitatakse riikide loeteluna, piktogrammina või muul viisil.

Kui Eestis või mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis nõutakse raadioseadme kasutamiseks luba, kvalifikatsioonitunnistust või piiratakse raadioseadme kasutamist muul viisil, peab kasutusjuhendile või pakendile olema lisatud vastav kirjalik teave.

Terminalseadme kasutusjuhendil ja pakendil peab olema teave, et teha kindlaks sidevõrgu liidese tüüp, millega ühendamiseks seade on mõeldud.

Kui aparatuuri kasutamine ei ole Eestis lubatud või selle kasutamiseks Eestis on vajalik sagedusluba, siis soovitame sellekohase informatsiooni lisada kasutusjuhendisse.