A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:16

EST ENG RUS

Prindi

Kaevandamise ohutusnõuded

Kaevandamisel tuleb:

• võtta kasutusele abinõud tulekahju, plahvatuse ning tervisele ohtliku keskkonna tekkimise avastamiseks, tõkestamiseks ja leviku vältimiseks;
• tagada piisavate hoiatus- ja teiste kommunikatsioonisüsteemide olemasolu, et abistamis-, evakuatsiooni- ja päästeoperatsioone saaks alustada viivitamata ja need toimuksid tõrgeteta;
• tähistada ja piirata ohutsoonid mäeeraldisel ja selle teenindusmaal;
• veega täitunud kaeveõõne läheduses töötamise korral vältida vee läbimurret;
• ära hoida või juhtida maapinna vajumist ja varisemist.

Kaevanduses viibivate isikute arvestust tuleb pidada selliselt, et kõik kaevanduses viibivad isikud oleksid igal ajal tuvastatavad. Kaevanduses viibivad isikud peavad olema varustatud vajalike kaitsevahenditega.

Allmaakaeveõõne kasutamisel muul otstarbel kui kaevandamine tuleb järgida asjakohaseid allmaakaevandamise kohta kehtivaid nõudeid.