A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:16

EST ENG RUS

Prindi

Harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus

Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistust (edaspidi HAREC kvalifikatsioonitunnistus) on õigus anda raadioamatööri kvalifikatsiooniklassi A või B tunnistuse omanikule.

HAREC kvalifikatsioonitunnistuse saamiseks tuleb esitada Tehnilise Järelevalve Ametile vabas vormis avaldus järgmiste andmetega:

ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünnikuupäev ja elukoht;
raadioamatööri kvalifikatsioonitunnistus või
eksamikomisjoni poolt antud kvalifikatsioonieksami sooritamist tõendav dokument, kui eksam sooritati ajavahemikul 20. augustist 1991 kuni 13. juunini 1995.
Tehnilise Järelevalve Amet võib nõuda avalduse esitajalt esitatud andmete kohta täpsustavat teavet ning teavitab soovijat ühe nädala jooksul alates avalduse saamisest avalduses esinevatest puudustest ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Tehnilise Järelevalve Amet otsustab HAREC kvalifikatsioonitunnistuse andmise 15 tööpäeva jooksul pärast kõikide nõutavate andmete esitamist.

HAREC kvalifikatsioonitunnistus edastatakse taotlejale kolme tööpäeva jooksul pärast HAREC kvalifikatsioonitunnistuse andmise otsuse tegemist posti teel väljastusteatega, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Raadioamatööri HAREC kvalifikatsioonitunnistuse allkirjastab ja annab Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori poolt volitatud Tehnilise Järelevalve Ameti ametnik.

Raadioamatööri HAREC kvalifikatsioonitunnistust võib taotleda koos amatöörraadiojaama tööloa taotlemisega.

Sel juhul vormistatakse nõutud avaldus amatöörraadiojaama tööloa taotluse vormil.

Tehnilise Järelevalve Amet võib raadioamatööri HAREC tunnistuse andmisest keelduda, kui dokumentides on esitatud valeandmeid või ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente.

CEPT soovitusele T/R 61-01 vastava tööloaga välisriigi raadioamatöör võib töötada Eesti Vabariigis välisriigi tööloa alusel kuni kolm kuud kvalifikatsiooniklassile B omistatud õigustega, järgides Eesti amatöörraadiosidealast seadusandlust.