A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 22:42

EST ENG RUS

Prindi

Elektromagnetiline ühilduvus

Elektromagnetiline häiring on elektromagnetiline nähtus, mis võib halvendada elektriseadme ja -paigaldise toimimist. Elektromagnetiline häiring võib olla elektromagnetiline müra, soovimatu signaal või levikeskkonna muutumine.

Elektromagnetiline keskkond on kõik teatavas kohas täheldatavad elektromagnetilised nähud.

Elektromagnetiline ühilduvus on elektriseadme või -paigaldise võime toimida rahuldavalt elektromagnetilises keskkonnas, tekitamata vastuvõetamatuid elektromagnetilisi häiringuid teistele selles keskkonnas asuvatele seadmetele.

Häiringukindlus on elektriseadme või -paigaldise võime toimida ettenähtud viisil talitluse kvaliteedi halvenemiseta elektromagnetilise häire korral.

Arvestades tehnika taset, peab elektriseade ja -paigaldis olema kavandatud ning valmistatud nii, et selle ettenähtud otstarbel kasutamise korral oleks tagatud, et:

• tekitatavad elektromagnetilised häiringud ei ületa taset, millest kõrgema taseme korral ei saa raadio- ja telekommunikatsiooniseadmed või teised elektriseadmed või -paigaldised talitleda ettenähtud viisil;
• neil oleks eesmärgipärasel kasutamisel eeldatava elektromagnetilise häiringu kindlus, mis võimaldab neil talitleda ilma eesmärgipärase kasutamise kvaliteedi vastuvõetamatu halvenemiseta.

Arvestades eelnevalt nimetatud nõudeid, ehitatakse elektripaigaldis hea inseneritava kohaselt ja võttes arvesse teavet selle koostisosade eesmärgipärase kasutamise kohta. See hea inseneritava dokumenteeritakse ja dokumentatsiooni tuleb hoida kättesaadavana kogu elektripaigaldise eluea vältel.

Elektromagnetilise ühilduvuse nõudeid ei kohaldata elektriseadmele ja -paigaldisele, mille puhul need nõuded tulenevad mõnest muust õigusaktist, nagu näiteks:

• direktiivi 1999/5/EÜ reguleerimisalasse kuuluvate seadmete suhtes
• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1592/2002, mis käsitleb tsiviillennundus valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist, osutatud lennundustoodete, osade ja seadmete suhtes (EÜT L 240, 7.9.2002, lk 1-21)
• raadioamatööride poolt kasutatavale seadmele, välja arvatud, kui sellised seadmed on kaubanduslikult kättesaadavad. Raadioamatööridele kokkupanemiseks mõeldud komplekte ning raadioamatööride modifitseeritud ja neile kasutamiseks mõeldud kaubanduslikke seadmestikke ei peeta kaubanduslikult kättesaadavateks seadmeteks
• seadmete suhtes, mis oma loomupäraste füüsikaliste omaduste tõttu ei ole võimelised elektromagnetkiirguse tekitamiseks või sellele kaasa aitamiseks.

Muud märgised ja teave:

• Iga elektriseade peab olema enne turule laskmist varustatud vastavusmärgiga (CE-märgisega).
• Iga elektriseade peab olema kindlaks tehtav tüübi, partii, seerianumbri või muu identifitseerimist võimaldava teabe järgi.
• Iga elektriseade peab olema varustatud tootja (importija) nime, registreeritud ärinime või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasutatava postiaadressi aparatuurile või, kui see ei ole võimalik, aparatuuri pakendile või aparatuuriga kaasas olevasse dokumenti

Elektriseadmega peab olema kaasa teave iga konkreetse ettevaatusabinõu kohta, mida peab elektriseadme kokkupanekul, paigaldamisel, hooldamisel või kasutamisel tarvitusele võtma, et tagada elektriseadme kasutusele võtmisel selle vastavus elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele. Sellised juhised ja teave ning igasugune märgistus peab olema selge, lõppkasutajale arusaadav ja mõistetav. Eestis turustatava elektriseadmega kaasnev ja tarbijale suunatud teave peab olema eesti keeles.

Vastavushindamine:

Tootja tõendab elektriseadme nõuetele vastavust ühte järgnevat vastavushindamise protseduuri kasutades:
1) tootmise sisekontroll;
2) tüübihindamine, millele järgneb tootmise sisekontrollil põhinev tüübivastavuse hindamine.

Kogutud andmete põhjal koostab tootja tehnilise dokumentatsiooni, mis tõendab elektriseadme vastavust sätestatud nõuetele.

Elektriseadme vastavust kõigile asjakohastele nõuetele tõendatakse vastavusdeklaratsiooniga, mille väljastab tootja või tootja volitatud esindaja.

Tootja peab tagama elektriseadme vastavuse tehnilises dokumentatsioonis kirjeldatule ja õigusaktidest tulenevatele nõuetele.