A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 22:43

EST ENG RUS

Prindi

Mida tähistab CE märk

CE = ohutus:  

CE-märgistus on tootja või importija poolt antud garantii, et toode vastab kõikidele olulistele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kui tootel on CE-märgistus nõutav, siis ilma märgistuseta seda müüa ei tohi. CE-märgistus seondub ainult ohutusega, sealjuures ei kajasta märk toote kvaliteeti, töökorras olekut ega otstarbekohast kasutamist.

CE-märgistusega tooted: 

Tooted, mis võivad olla kasutajale ohtlikud – nagu näiteks elektrikaubad, masinad, mänguasjad ja isikukaitsevahendid – peavad olema varustatud CE-märgiga. Kui tootel puudub kohustuslik CE-märk, võib see osutada, et toode võib olla ohtlik või et tootja ei tunne tootele esitatavaid nõudeid.

CE-märgistus Euroopa Liidus: 

CE-märgistus on kohustuslik paljudele Euroopa Liidu (EL) piires müüdavatele toodetele olenemata sellest, kas need on toodetud ELi territooriumil või sellest väljaspool. Teiste sõnadega, CE-märki peavad kandma ka EL-välistest riikidest imporditud tooted. CE- märgistusel on võtmeroll vabakaubanduses ja nõuete harmoneerimisel ELi piires. CE-märki kandvatele toodetele on lubatud vaba ringlus ELi ühisturul.

Ohutuse tagamine: 

CE-märk on ainus märk, mida tootelt nõutakse, et seda saaks ELi riikides müügile lubada. Kõigis ELi maades teostavad ametiasutused müügil olevate toodete üle järelevalvet kontrollimaks, kas need vastavad kõikidele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele ning kas need on kooskõlas tootja poolt antud garantiiga.

Riiklik järelevalve:  

Riiklikku järelevalvet müügil olevate toodete üle nimetatakse turujärelevalveks. Tehnilise Järelevalve Amet teostab järelevalvet elektrikaupade, masinate, ehitustoodete, tsiviilkäibes olevate lõhkematerjalide, gaasiseadmete ja paljude teiste toodete üle.

CE-märgistuse nõue kehtib erinevatele toodetele, kaasa arvatud elektrikaubad, mänguasjad, masinad, isikukaitsevahendid, lõbusõidulaevad ja meditsiiniseadmed. CE-märk näitab vastavust töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Tooteinformatsioon: 

Kui Teil on küsimusi konkreetse toote ohutuse või CE-märgi kohta, tasub võtta ühendust jaemüüja või tootjaga. Samuti võite pöörduda otse kohalike tarbijanõustajate või  järelevalveasutuste poole.

Teave CE-märgistuse kohta:  

Täiendava teabe saamiseks CE-märgistuse kohta Eestis palume võtta ühendust Tarbijakaitseameti, Tehnilise Järelevalve Ameti, Tööinspektsiooni, Akrediteerimiskeskuse või Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojaga.

CE-märgi kasutuselevõtu vajadus:  

Alates 1980. aastate keskpaigast on Euroopa Ühenduse tooteseadusandluse siht olnud tagada, et koostatavad direktiivid piirneksid asjakohaste nõuete kehtestamisega, millele ühisturule toodud tooted peavad vastama, saamaks ühenduse piires vabalt liikuda. Nimetatud nõuded seonduvad üldjuhul töötervishoiu ja tööohutusega. Tehnilisi andmeid reguleerivad peaasjalikult standardid.

Tootja on kohustatud tagama, et toode vastab kõikidele direktiivide nõuetele, mis puudutavad näiteks töötervishoidu, tööohutust, katsetamist ja dokumentatsiooni.

CE-märk võeti kasutusele 1990. aastate alguses võimaldamaks tootjal näidata, et toodevastab direktiivide nõuetele. CE-märk võimaldab müüa toodet vabalt ELi piires, ilma et iga liikmesriik peaks seda täiendavalt katsetama. Teatud toodete osas, mida loetakse eriti ohtlikeks ning mis vajavad katsetamist, kohustavad direktiivid tootjat tegema koostööd ühe või mitme sõltumatu kolmanda osapoolega, keda nimetatakse teavitatud asutusteks. ELi liikmesriigid hindavad teavitatud asutuste tegevust ning volitavad neid läbi viima katsetusi, sertifi tseerimist ja kontrolli kooskõlas erinevate direktiivide nõuetega.

Turujärelevalve:

Turujärelevalve süsteem käivitati selleks, et garanteerida toodete kontrollimise süsteemi usaldusväärsus ja tagada, et tooted vastaksid tegelikkuses töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele ning oleks vajadusel läbinud katsetused ja muud formaalsused, mida tootja CE-märgi tootele lisamisega garanteerib.

Turujärelevalvesse on kaasatud ELi riikide ametiasutused, mis kontrollivad erineval viisil, kas müügil olevad tooted vastavad direktiivide nõuetele ja kannavad -märki.

Hetkel eksisteerib ca 20 EÜ direktiivi, mis on koostatud vastavalt 1980. aastatel kasutusele võetud mudelile, mida tuntakse ka nime all “Uus lähenemisviis”. Nimetatud direktiivide alla kuuluvad tooted peavad kandma CE-märki.

Eestis on ligi 10 riiklikku asutust, mis vastutavad toodete turujärelevalve ja nendel CE-märgistuse kontrollimise eest. Loetelu kontaktandmete ja lisainfoga leiate Internetist aadressilt www.ohutus.ee