A A A

Pühapäev, 26. märts 2017 17:57

EST ENG RUS

Prindi

Avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata ehitis

 Avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitusprojekti koostamiseks ei ole projekteerimistingimused nõutavad, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kohalik omavalitsus annab vajaduse korral projekteerimistingimused kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele (nt veesõidukite teenindamiseks vajalikule sadamarajatisele, sealhulgas kaile, kaitsemuulile ja lainemurdjale).

Avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitise ehitamiseks esitatakse ehitusteatis kohaliku omavalitsuse üksusele. Avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitamiseks esitatakse ehitusteatis, kasutusteatis, ehitusloa taotlus ja kasutusloa taotlus Tehnilise Järelevalve Ametile.

Kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitusloa taotlusega koos esitatakse hoonestusloa taotlus või hoonestusluba. Kui koos ehitusloa taotlusega esitatakse hoonestusloa taotlus, peatub ehitusloa menetlus hoonestusloa andmiseni. Kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehitusloa taotluse esitamisel lähtutakse ehitusseadustiku üldosas ja veeseaduse § 22⁶ lõikes 2 hoonestusloa taotlusele esitatavatest nõuetest.