A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 07:11

EST ENG RUS

Prindi

Avalikud mänguväljakud

Mänguväljakud ja seikluspargid on rajatised, mis kuuluvad ehitusseadustiku mõistes ehitiste alla.

Mänguväljakute (kõikide avaliku kasutusega spordi- ja puhkerajatiste) rajamise (püstitamise), ümberehitamise ja laiendamise korral on ehitusloa kohustus. Juhul, kui osa asendatakse samaväärsega või mänguväljak lammutatakse, tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ehitusteatis.

Mänguväljak tuleb projekteerida ja ehitada ning korras hoida hea tava kohaselt. Mänguväljak, selle ehitamine ja kasutamine peab olema ohutu. See tähendab, et ei põhjusta ohtu inimesele, varale või keskkonnale. Ehitise ja ehitamise ohutus hõlmab loodus- ja kultuuriväärtuse kaitset.

Avaliku mänguväljaku tehnilise korrasoleku ja ohutuse eest on vastutav ehitise omanik, samas õnnetuste vältimiseks tasub võimalike ohtude ära hoidmiseks enne lapse mänguväljakule lubamist ka lapsevanemal veenduda selle ohutuses. Seda eelkõige katkiste või liialt kulunud seadmete ning mänguväljaku puhtuse ja mängukeskkonna üldise ohutuse osas.

Abiks lapsevanemale on The Royal Society for the Prevention of Accidents (www.rospa.com ) koostatunud infovoldiku, mis on tõlgitud ka eesti keelde. Infovoldikus on selgitatud peamisi ohte, mis halvasti kavandatud ja hooldamata mänguväljak võib tekitada ning milliseid võimalikke ohutegureid tasub mänguväljaku valikul tähele panna.

Infovoldiku leiate SIIT 

Mänguväljaku omanikele (korteriühistud, lasteaiad, jm) on RoSPA koostanud mänguväljaku kavandamiseks, ohutuse tagamiseks ja hooldamiseks põhjalikuma juhendi, kust leiab informatsiooni selle kohta, millega mänguväljaku omanik peaks arvestama.

Juhendi leiate SIIT 

Mänguväljaku seadmete hankimisel tuleb silmas pidada järgmist:

Mänguväljaku seadmete puhul ei ole tegemist ehitustoodetega ja nendele ei laiene ehitustoodete regulatsioon. Mänguväljaku seadmete puhul tuleb lähtuda üldisest toote ohutusest ehk toote nõuetele vastavuse seadusest. Kuna mänguväljaku seadmetele õigusaktiga nõudeid kehtestatud ei ole, tuleb mänguväljaku seadmete puhul lähtuda toote nõuetele vastavuse seaduse §-st 6, milles on sätestatud kriteeriumid ohutuse hindamiseks.

Mänguväljaku seadmete olulised ohutusnõuded ja katsemeetodid on kirjeldatud standardiseerias EN 1176 ning mänguväljaku katte ohutusnõuded standardis EN 1177. Kuna tegemist ei ole harmoneeritud standarditega, siis rakendub toote nõuetele vastavuse seaduse § 6 lg 3 p 1, mis sätestab, et kui toote ohutust ei ole § 6 lg 1 ja 2 kohaselt võimalik eeldada, siis hinnatakse selle ohutust, arvestades Eesti standardiks üle võetud Euroopa standardiorganisatsioonide standardeid, mis ei ole harmoneeritud standardid (nendeks on antud juhul siis EN 1176 seeria ja EN 1177 standard).

Ohutuse hindamise tõenduseks võib olla kolmanda osapoole väljaantud sertifikaat või tootja poolt koostatud deklaratsioon, milles näidatakse ära, millistele nõuetele toode vastab. Kolmanda osapoole all mõeldakse vastavushindamisasutust, kes on selleks tegevuseks akrediteeritud. Igal juhul peab tootja omama ja olema võimeline ka ostjale/hankijale esitama vajalikke katseraporteid ja dokumente teostatud arvutuste kohta, mis tõendaks toote vastavust sertifikaadis või deklaratsioonis esitletud tehnilise kirjelduse nõuetele.