A A A

Teisipäev, 28. märts 2017 11:14

EST ENG RUS

Prindi

Nõuded tõstmise abiseadistele, mis on valmistatud alates aastast 2010

Nõuded tõstmise abiseadistele, mis on valmistatud alates aastast 2010, on kehtestatud direktiiviga 2006/42/EC. Suurimaks erinevuseks enne 2010. aastat kehtestatud nõuetega on tõstmise abiseadise sisuline võrdsustamine masinaga. See tähendab, et kõik masinale kohalduvad nõuded kehtivad ka tõstmise abiseadistele, tõstmiseks konstrueeritud ja valmistatud kettidele, trossidele ja lintidele.

Tõstmise abiseadise all mõistetakse komponente või seadiseid, mis ei ole kinnitatud tõstemasina külge ja mis on lasti kinnitamiseks asetatud masina ja lasti vahele või lasti külge või mis moodustab lasti lahutamatu osa ja mis on eraldi turule lastud. Ka troppe ja nende koostisosi käsitletakse tõstmise abiseadistena.

Märgistus:

Kõigile tõstmise abiseadistele tuleb nähtavalt, loetavalt ja kustutamatult märkida vähemalt järgmine teave:

 • tootja ja vajaduse korral ka tema volitatud esindaja ärinimi ja täielik aadress,
 • nimetus
 • CE-märgis
 • seeria- või tüübinimetus
 • seerianumber, kui on
 • ehitusaasta, s.o. valmistamise lõppemisaasta
 • materjali tunnusandmed, kui seda teavet on vaja materjali ohutuks kasutamiseks
 • suurim lubatud töökoormus

Kui tõstmise abiseadiseid on füüsiliselt võimatu märgistada, peavad andmed olema
esitatud tõstmise abiseadise külge kindlalt kinnitatud plaadil või mõnel muul vahendil. Andmed peavad olema loetavad ja asuma kohas, kus need ei kao töötlemise, kulumise jms tegevuste tõttu ja kus need ei kahjusta tõstmise abiseadise tugevust.

Igal tõsteketil, -trossil või linttropil, mis ei kuulu koostu, peab olema märgis. Kui see ei ole võimalik, siis plaat või eemaldamatu rõngas.

Tõsteketi, trossi ja linttropi märgisel peab olema:

 • tootja ja vajaduse korral ka tema volitatud esindaja ärinimi ja täielik aadress
 • nimetus
 • CE-märgis
 • seeria- või tüübinimetus
 • seerianumber, kui on
 • ehitusaasta, s.o. valmistamise lõppemisaasta
 • tootja või tema volitatud esindaja nimi ja aadress
 • tunnistuse number

Tunnistus:

Tunnistus peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:

 • tootja, või kui see on asjakohane, siis tema volitatud esindaja nimi ja aadress
 • keti või trossi kirjeldus, sealhulgas järgmised andmed:

- nimimõõtmed
- konstruktsioon
- valmistusmaterjal ja
- materjali suhtes kohaldatud metallurgiline eritöötlus

 • kasutatud katsemeetod
 • keti või trossi suurim lubatud töökoormus. Koormusväärtused võib esitada iga kindlaksmääratud rakenduse puhul.

Kasutusjuhend:

Iga tõstmise abiseadisega või iga üksnes komplektina müüdava tõstmise abiseadiste kogumiga peab kaasas olema kasutusjuhend, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

 • tavapärased kasutustingimused
 • kasutuspiirangud (eriti selliste abiseadiste puhul nagu magnet- ja vaakumpadjad)
 • kasutus-, monteerimis- ja hooldusjuhised
 • kasutatud staatilise koormuskatse koefitsient

Seadisega peab kaasas olema kasutusjuhend ühenduse ametlikus keeles või selle liikmesriigi ametlikes keeltes, kus seadis turule lastakse.
Masinaga kaasasolev kasutusjuhend peab olema kas “algupärane kasutusjuhend” või “algupärase kasutusjuhendi tõlge”, millele peaks olema lisatud algupärane kasutusjuhend.

Erandina sellest nõudest võib käsitleda hooldusjuhend, mis on ette nähtud kasutamiseks tootja või tema volitatud esindaja spetsialistidest töötajatele, olla koostatud ainult ühes ühenduse keeles, millest need töötajad aru saavad.

Vastavusdeklaratsioon:

Vastavusdeklaratsioon ja selle tõlked peavad vastama samadele tingimustele kui kasutusjuhendid.

EÜ vastavusdeklaratsioon peab sisaldama järgmisi üksikasju:

 • tootja, ja kui see on asjakohane, siis tema volitatud esindaja ärinimi ja täielik aadress
 • selle ühenduses registrisse kantud isiku nimi ja aadress, kellel on õigus koostada tehniline toimik
 • seadise kirjeldus ja määratlus, sealhulgas selle üldnimetus, funktsioon, mudel, tüüp, seerianumber ja kaubanduslik nimetus
 • lause, millega väljendatakse selgelt masina vastavust kõigile masinadirektiivi asjakohastele sätetele
 • kui see on asjakohane, siis viide harmoneeritud standardite kasutamisele
 • kui see on asjakohane, siis viide kasutatud tehnilistele standarditele ja spetsifikatsioonidele
 • deklaratsiooni väljastamise koht ja kuupäev
 • tootja või tema volitatud esindaja nimel deklaratsiooni koostama volitatud isiku andmed ja allkiri

Masina tootja või tema volitatud esindaja peab säilitama EÜ vastavusdeklaratsiooni originaali vähemalt kümme aastat pärast valmistamise viimast kuupäeva.